Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 17.03.2020
  2JTI, s.r.o. – Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia
  EIA
 • 16.03.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Hrubý Jaroslav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.03.2020
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok Pekná cesta 3,5
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve Mestskej časti Bratislava-Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2020
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa-Klub historických vozidiel Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2017 o miestnom poplatku za rozvoj
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6_2012 o miestnych daniach v znení 2_2018 a 4_2019
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe-Rodinný dom s.č.6589
  Oznamy / Výzvy
 • 11.03.2020
  Upovedomenie o predložení odvolania voči rozhodnutiu OÚ a výzva k vyjadreniu sa k podkladom podaného odvolania – dodatočné povolenie zlúčené s kolaudáciou stavby pre vodnú stavbu „Obytný súbor Zlaté Krídlo“
  Správne konania
 • 27.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 27.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 26.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 26.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Vyzva na odstranenie motoroveho vozidla Toyota Avensis v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Chrysler Voyager v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Seat Leon v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »