Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 03.09.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Slavík Martin, Morávek Róbert
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 02.09.2019
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lovásko Daniel
  Oznamy / Výzvy
 • 02.09.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Spevák Jozef
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 02.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Révayová Alena
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 02.09.2019
  Zámer prenajať majetok - nebytové priestory, Detvianska 12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 02.09.2019
  Oznámenie o začatí obstarávania Územný plán zóny Táborky-Huštekle
  Oznamy / Výzvy
 • 02.09.2019
  Rozhodnutie OÚ BA: Pásmo ochrany verejnej kanalizácie pre stavbu „Polyfunkčný súbor Račany - Bianco "pre objekt "SO 17 Predĺženie verejnej kanalizácie I. a II. etapa"
  Oznamy / Výzvy
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - Nemecký kultúrny dom
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - Kultúrne stredisko Žarnovická 7
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - časti pozemkov parc. č. 1531_58, 1531_59, 1537_24, 1537_11
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve MČ Bratislava-Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.07.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – zbraň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2019
  B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
  EIA
 • 28.03.2019
  LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
  EIA
 • 27.03.2019
  Vyžiadanie záväzného stanoviska - Obytný súbor Malé Krasňany
  EIA
 • 26.03.2019
  Obytný súbor Malé Krasňany - SO 213.1 e Predĺženie cyklotrasy - oznámenie o podaní žiadosti o dodatočné stavebné povoleni
  EIA
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - bytové domy A-C
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - siete
  Správne konania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »