A A A
24.11.2023
Spevák Daniel, Zeman Tomáš
Oznámenia o uložení zásielok
23.11.2023
Táncoš Tibor
Oznámenia o uložení zásielok
22.11.2023
Logiez dos Santos František
Oznámenia o uložení zásielok
22.11.2023
Zrušenie trvalého pobytu PhDr. Kassay Vojtech
Oznamy / Výzvy
22.11.2023
Vajcíková Anna
Oznamy / Výzvy
21.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
Oznamy / Výzvy
21.11.2023
Oznámenie o ukončení správneho konania – Budinský
Správne konania
20.11.2023
Územné rozhodnutie: “Rodinný dom Chladná”, p.č. 2584/6, 2584/16.
Správne konania
20.11.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania „Rodinný dom Kompakt 502“ vrátane spevnených plôch, plynovej prípojky, domovej plynovej prípojky, domovej kanalizačnej prípojky s revíznou šachtou, domovej NN prípojky, domovej vodovodnej prípojky, domovej dažďovej kanalizácie so vsakovacími blokmi v členení na objekty SO.01 Rodinný dom SO 02 Vodovodné potrubie SO 03 Elektrické vedenie SO 04 Kanalizačné potrubie SO 05 Plynové potrubie
Správne konania