Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 10.06.2022
  Plnenie programového rozpočtu 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 06.05.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania - Mária Krížiková
  Správne konania
 • 04.05.2022
  Oznámenie o vyhradení miest v prírodnej rezervácii Vydrica a v jej ochrannom pásme (zoznam platný od 22. apríla 2022)
  Oznamy / Výzvy
 • 26.04.2022
  Oznámenie verejnosti – Zmeny a doplnky 08 Územného plánu hl. mesta SR Bratislava, rok 2007 - SEA
  EIA
 • 06.04.2022
  kolaudačné rozhodnutie: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“ stavebné objekty: SO 501 – Prípojka VN elektro, SO 504 – Transformačná stanica stavebníka: VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
  EIA
 • 22.03.2022
  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k zámeru navrhovanej činnosti „Modernizácia železničného uzla Bratislava-VÝCHOD“
  EIA
 • 22.03.2022
  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k zámeru navrhovanej činnosti „Hroznový sad Bratislava, M.Č. Rača“
  EIA
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok pozemky na LV č. 4164 - Hečkova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer predať majetok pozemky na LV č. 4164 - Hečkova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. . 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 4778_3
  Zámery nakladania s majetkom
 • 04.02.2022
  Oznámenie o vyhradení miest v prírodnej rezervácii Vydrica a v jej ochrannom pásme
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 433_16
  Zámery nakladania s majetkom
 • 14.01.2022
  Modernizácia železničného uzla Bratislava-VÝCHOD - EIA
  EIA
 • 28.12.2021
  Rozhodnutie OU BA Logisticko-priemyselný park Na pántoch - EIA
  EIA
 • 20.12.2021
  Logistický areál DOAS – oznámenie o podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia-informácia, komunikácie.
  EIA
 • 20.12.2021
  Logistický areál DOAS – oznámenie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia – informácia, stavebné objekty.
  EIA
 • 26.11.2021
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa 26.11.2021
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 1531_59
  Zámery nakladania s majetkom
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »