Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 07.09.2020
  Žiadost o stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 07.09.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 31.07.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s. Bratislava.
  EIA
 • 10.07.2020
  Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia – informácia. Stavba: „Logistický areál DOAS“
  EIA
 • 03.07.2020
  č.sp: OU-BA-OSZP3-2020/064430-002/MIA-Regionálny územný systém ekologickej stability mesta Bratislavy
  Správne konania
 • 01.07.2020
  VZN č. 8-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5-2017 o výške príspevku v školách a šk. zar. v znení VZN č. 2-2019
  Oznamy / Výzvy
 • 15.06.2020
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. 1537_11 a 1486_5, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.06.2020
  Zámer prenajať majetok kúria
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.06.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.05.2020
  Rozšírenie výrobnych kapacít spoločnosti ZAPA - informácia
  EIA
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná 2.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok časť pozemku parc. č. 1295_8.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.04.2020
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Gelnická
  Oznamy / Výzvy
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »