A A A
31.05.2023
Optická trasa Staviteľská – Bojnická
Správne konania
10.05.2023
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS Komunikácie a spevnené plochy Stavebníka: VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4784/283, 4757/4, 4784/92, 4784/52, 4757/1, 4784/102
EIA
09.05.2023
Oznámenia o uložení zásielok : Stanoiu Cristian-Constantin, Stana Gheorghita Alina
Oznámenia o uložení zásielok
25.04.2023
Oznámenie o uložení zásielok : Cisáriková Kristína, Csálová Silvia
Oznámenia o uložení zásielok
27.03.2023
„OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy v objektovej skladbe SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy SO-31.6 – Úprava križovatky Žitná Hečkova SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht (Úprava armatúrnych šácht)
EIA, Správne konania
20.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Veselský Silvio – 2x, Spevák Martin, Marek Mário
Oznámenia o uložení zásielok
17.03.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Marčoková Darina
Oznamy / Výzvy
17.03.2023
Rozhodnutie OU v zisťovacom konaní Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov
Správne konania
17.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Constantin Cristian, Rýznar Michal
Oznamy / Výzvy