V druhom kole môžete požiadať o dotácie do 30. júna

Obrázok ku správe: V druhom kole môžete požiadať o dotácie do 30. júna
15.05.2019 - Oznamy

Do 30. júna 2019 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Môžu požiadať o dotácie za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a č. 5/2018. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je neporušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku pred podaním žiadosti o dotáciu.

Všetky informácie vrátane úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 ako aj potrebné tlačivá nájdete na TU.

Lehota na doručenie žiadosti (30.06.2019) je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty žiadosť osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa žiadosť odovzdá na poštovú prepravu.