Valné zhromaždenie pozem. spol. Urbár Rača

Obrázok ku správe: Valné zhromaždenie pozem. spol. Urbár Rača
15.05.2017 - Oznamy

Urbár Rača, pozem. spol. pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14. júna 2017 o 17 hodine v spoločenskej sále NKD. Vážení spoluobčania,
 
úvodom mi dovoľte poďakovať sa všetkým z Vás, ktorí pristupujete k lesu ako k živému organizmu, rešpektujete vjazd motorového vozidla iba na príslušné povolenie vydané s našim súhlasom, dodržiavate základné pravidlá ako sú zákaz voľného pohybu psa v lese či likvidáciu odpadu vlastnej produkcie na svoje náklady.

Na základe agendy, ktorú sme v minulom roku museli riešiť mimo správy nášho vlastníctva, dovoľte mi oboznámiť Vás s naším stanoviskom. Najpálčivejším problémom občanov je zabezpečenie prístupu motorovými vozidlami ku svojím nehnuteľnostiam a riešenie likvidácie odpadu a výrubu stromov. Hranica nášho vlastníctva v dotyku so súkromnými pozemkami sa tiahne od Peknej cesty až po Vajnorskú dolinu. V celej tejto dĺžke sú rôzne podmienky na umožnenie prístupu motorových vozidiel cez územie lesa. Preto musíme tento problém riešiť individuálne a nedá sa odvolávať na iné naše rozhodnutia vo veci zabezpečenia prejazdu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve súkromných osôb.

K nehnuteľnostiam, ktoré sú už postavené a vieme ich vlastníkom umožniť prejazd, vydávame kladné stanovisko za podmienok stanovených v príslušných zákonoch. Problémom sa stávajú žiadosti o realizáciu nových stavieb v ochrannom pásme lesa a stavby existujúce, ktoré vyžadujú pre svoju legalizáciu zabezpečenie prístupu motorovými vozidlami. Každú jednu takúto žiadosť prerokovávame individuálne i v spolupráci s OLH, no vo viacerých prípadoch sme museli vydať zamietavé stanovisko a odporučili sme žiadateľom iné riešenie.

Pri riešení odstraňovania odpadu a nepovoleného výrubu stromov sme závislý od orgánov verejnej správy. Riešenia musíme vždy urgovať a sú veľmi zdĺhavé.
 
 
                                                                                              Vanerková Ingrid
                                                                                         Urbár Rača, pozem.spol.