Verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Krasňany sa zopakuje o týždeň, predĺži sa aj termín na pripomienkovanie

Obrázok ku správe: Verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Krasňany sa zopakuje o týždeň, predĺži sa aj termín na pripomienkovanie
26.06.2018 - Oznamy

V Obecnom dome sa v stredu 20. júna konalo verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Krasňany za bohatej účasti Račanov, prevažne obyvateľov časti Krasňany, ktorých sa materiál predovšetkým týka. Keďže sa ukázalo, že zasadacia miestnosť v obecnom dome na Alstrovej ulici nemá dostatočnú kapacitu na podobné stretnutia, starosta Peter Pilinský hneď v úvode zhromaždenia vyhlásil opakovanie celej akcie v spoločenskej sále NKD, ktorá je na tento účel prispôsobená. „Nechceli sme zasahovať do výročnej schôdze Urbáru Rača, ktorý mal na tento termín dlhodobo objednanú sálu v NKD, preto sme zvolili zasadaciu miestnosť v obecnom dome. Ale nebol to dobrý krok, uznávam a občanom sa ospravedlňujem. So spracovateľom návrhu sa preto stretneme ešte raz, budúcu stredu 27. júna o 17-tej hodine v Nemeckom kultúrnom dome,“ uviedol starosta.

Návrh územného plánu zóny Krasňany, ktorý sa vypracovával na základe požiadaviek poslancov a obyvateľov vznesených ešte v roku 2014, pojednáva o výhľadových možnostiach a návrhov týkajúcich sa viacerých oblastí – stavebných, sociálnych, školských či občianskych v rámci sídliska Krasňany. Obyvateľov prítomných na prerokovaní najviac zaujímali témy radových garáží na Hagarovej ulici v súvislosti s pojmom „vyvlastnenia“, ktorý sa v návrhu vyskytol, takisto téma parkovania a zachovania zelene. Počas štyroch hodín trvajúceho stretnutia vyjadrili občania množstvo námietok, nápadov či názorov, na ktoré sa im spracovateľ návrhu pokúšal odpovedať. „Ja by som chcel Krasňančanov v súvislosti s garážami ešte raz uistiť, že nikto im nebude siahať na ich majetok, ani nič búrať,“ dodal starosta Pilinský.

Vzhľadom na dôležitosť celého procesu, miestny úrad pripravuje pre obyvateľov, najmä starších, vzorové tlačivo, na ktorom je možné podať písomnú pripomienku. „Chceme byť ľuďom v tejto veci nápomocní, pomôžeme im v písaní pripomienok, ak budú potrebovať. Potom to len hotové odnesú na podateľňu na Kubačovu ulicu kvôli pečiatke. Ja osobne sa chcem s Račanmi o územnom pláne zóny Krasňany rozprávať dovtedy, kým nebude pre nás všetkých prijateľný,“ doplnil starosta, ktorý zároveň využil možnosť predĺžiť proces pripomienkovania o ďalší mesiac. „Stanovená lehota by mala byť podľa zákona 30 dní, my sme ho dali na dva mesiace a teraz ho predlžujeme ešte o ďalších 30 dní, až do 31. augusta 2018. Jednoducho riešme tento návrh dovtedy, kým s ním nebudeme všetci aspoň v základných veciach vysporiadaní,“ povedal starosta. Vzorové tlačivo podania písomných pripomienok nájdete aj v prílohe tohto článku. 

Návrh územného plánu zóny je vystavený na verejné nahliadnutie v Obecnom dome na Alstrovej 249, Bratislava na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:15 hod. a v piatok od 7:30 do 12:00 hod., tel: 02/49 200 517. S návrhom sa môžete oboznámiť aj na webovej stránke na tomto linku https://www.raca.sk/uzemne-plany-zon/.

Pripomienky a námietky k návrhu územného plánu zóny je potrebné doručiť v písomnej podobe na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Kubačova 21, 831 06 Bratislava najneskôr do 31. augusta 2018 (pre doručenie platí pečiatka podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača, resp. dátum podania na poštovú prepravu). Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

Spracovateľom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, je AŽ Projekt, Toplianska 28, Bratislava.

Fotografie vyhotovené na verejnom prerokovaní budú použité za účelom informovania mestskej časti BA-Rača na webovej stránke www.raca.sk a na sociálnych sieťach.