Voľby do Európskeho parlamentu 2019 už túto sobotu!

Obrázok ku správe: Voľby do Európskeho parlamentu 2019 už túto sobotu!
13.02.2019 - Oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája 2019, nezabudni ísť voliť! Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Kontaktná osoba na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Mgr. Jarmila Ďuríková
jarmila.durikova@raca.sk
02/49 11 24 62
 
Link na bližšie informácie k Voľbám do Európskeho parlamentu: https://www.minv.sk/?volby-ep


OZNAM – Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019
 
§ 21 – Informovanie voličov – Ak ide o voľby do Európskeho parlamentu, obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zasiela informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený voličom, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra zverejňuje informáciu podľa prvej vety v slovenskom jazyku a anglickom jazyku na svojom webovom sídle.

Poznámka:
Listy boli odoslané obyčajnou listovou zásielkou a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na obec (Bratislava-Rača), ich listová zásielka bude v úschove na Miestnom úrade, Kubačova 21, kancelária č. 46. Termín doručenia listových zásielok je 14.2.2019.

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Ďuríková
Jarmila.durikova@raca.sk
Tel.č.: 02/49 11 24 62