Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 - OZNAM

05.09.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje, že priíjmanie kandidátnych listín pre voľby do miestneho zastupiteľstva, kandidátnych listín pre voľby starostu mestskej časti a delegátiek do miestnej volebnej komisie je možné počas stránkových hodín podateľne miestneho úradu, Kubačova 21, Bratislava. Posledným dňom na prijímanie kandidátnych listín a delegátiek do miestnej volebnej komisie je utorok 11. septembra 2018. V tento deň bude na Miestnom úrade, Kubačova 21, Bratislava-Rača zriadená služba až do 24.00 hodiny.
 
Kontaktná osoba pre voľby: Mgr. Jarmila Ďuríková, 02/49 11 24 62,  0905 493 433
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Ing. Jana Pešková 02/49 11 24 31, 33
 
 
Kandidátnu listinu
môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, tzn. do 11.septembra 2018.
Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené stanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
 
Miestna volebná komisia
Do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, tzn. do 11.septembra 2018.