Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača 01.09.2017 Aktuálne
VZN č. 6_ Návrh VZN MČ BA-Rača- umiestňovanie volebných plagátov na VP 15.08.2017 Aktuálne
VZN č. 5_ 2017 o určení výšky príspevku a čiastočná úhrada v školách a škol zariadeniach 10.08.2017 Aktuálne
VZN BA-Rača č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BA-Rača č. 3/2016 z 13.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. 31.07.2017 Aktuálne
VZN MČ BA-Rača č. 4/2017 z 23. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA-Rača č. 1/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov 15.06.2017 Aktuálne
VZN 2/2017 – MŠ Novohorská 1 05.05.2017 Aktuálne
VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na územi mestskej časti Bratislava-Rača 16.03.2017 Aktuálne
VZN č.3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom“. 15.12.2016 Aktuálne
VZN č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača . 15.12.2016 Aktuálne
VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 3/2013 20.07.2016 Aktuálne
VZN MČ BA-Rača č. 1/2016, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA-Rača 06.06.2016 Aktuálne
VZN č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o čase a mieste zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky . 01.01.2016 Aktuálne
VZN č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2012 MČ Bratislava-Rača o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Rača 07.07.2015 Zrušené
VZN č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2012 MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach , v znení všeobecného záväzného nariadenia MČ Bratislava - Rača č.1/2014 10.06.2015 Zrušené
VZN 4/2014, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2008 o verejnej zeleni 03.11.2014 Aktuálne
VZN č. 3/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 9/2012, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok MČ. 02.08.2014 Aktuálne
VZN č. 2/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava - Rača platné od 1.8.2014 01.08.2014 Aktuálne
VZN č.1/2014, ktorým sa mení VZN č.3/2012 MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 16.07.2014 Zrušené
VZN č. 3/2013, ktorým sa mení VZN MČ Bratislava-Rača č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Rača 10.12.2013 Aktuálne
VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Rača "zmenené VZN 3/2013" 14.05.2013 Aktuálne
1 2 3 4 5 6 »