Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2020 z 01. júna 2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku 01.06.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2020 z 31. marca 2020 o určení školských obvodov 16.04.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 31.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.1/2020 z 11. februára 2020 o nájme bytov 01.03.2020 Aktuálne
VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 z 13.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN č. 7/2017. 14.11.2018 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2018 z 03. apríla 2018 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Rača. 30.04.2018 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2017 zo 04. júla 2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.08.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04. júla 2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (úplné znenie, v znení VZN 02/2019, VZN 08/2020) 04.07.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 4/2018 a VZN č. 1/2019 23.05.2017 Aktuálne
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.2/2017 z 11. apríla 2017 o zriadení Materskej školy na Novohorskej ulici č. 1 05.05.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 6/2020) 28.02.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2016 z 15. decembra 2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.12.2016 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2014 z 01.augusta 2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Rača 01.08.2014 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 3/2013 a VZN č. 2/2016) 14.05.2013 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača 04.04.2013 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach (úplné znenie, v znení VZN 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020) 11.12.2012 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 z 11. decembra 2012 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (úplné znenie, v znení VZN č. 3/2015) 11.12.2012 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2011 z 20. septembra 2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 4/2020) 20.09.2011 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately 02.05.2009 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu) (PRÍLOHA) 02.05.2009 Aktuálne
1 2 »