Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 01.05.2020 Aktuálne
VZN č. 2/2020 o určení školských obvodov 16.04.2020 Aktuálne
VZN MČ č. 1-2020 o nájme bytov 01.03.2020 Aktuálne
VZN č. 4-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6-2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2-2018 10.12.2019 Aktuálne
VZN č 2-2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5-2017 o určení výšky v školách a školských zariadeniach 14.08.2019 Aktuálne
VZN č 3-2019 o nájme bytov 14.08.2019 Aktuálne
VZN MČ Bratislava-Rača č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou ... 19.02.2019 Aktuálne
VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 z 13.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN č. 7/2017. 14.11.2018 Aktuálne
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača 09.07.2018 Aktuálne
VZN č. 3/2018, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Rača . 30.04.2018 Aktuálne
„VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach“. 14.03.2018 Aktuálne
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača . 26.02.2018 Aktuálne
VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača 01.09.2017 Aktuálne
VZN č. 6_ Návrh VZN MČ BA-Rača- umiestňovanie volebných plagátov na VP 15.08.2017 Aktuálne
VZN č. 5_ 2017 o určení výšky príspevku a čiastočná úhrada v školách a škol zariadeniach 10.08.2017 Aktuálne
VZN BA-Rača č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BA-Rača č. 3/2016 z 13.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. 31.07.2017 Aktuálne
VZN MČ BA-Rača č. 4/2017 z 23. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA-Rača č. 1/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov 15.06.2017 Aktuálne
VZN 2/2017 – MŠ Novohorská 1 05.05.2017 Aktuálne
VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za rozvoj na územi mestskej časti Bratislava-Rača 16.03.2017 Aktuálne
VZN č.3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom“. 15.12.2016 Aktuálne
1 2 3 4 5 6 »