Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
VZN č. 6-2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 05.05.2022 Aktuálne
VZN č. 5-2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 30.03.2022 Aktuálne
VZN č. 1-2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17 09.02.2022 Aktuálne
VZN č. 2-2022, ktorým sa zriaďuje ZŠ, ul. Na Pántoch č. 9 a jej súčasť Školský klub detí pri ZŠ 09.02.2022 Aktuálne
VZN č. 3-2022 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 09.02.2022 Aktuálne
VZN č. 4-2022 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 09.02.2022 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2021 zo dňa 28.09.2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 01.01.2022 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2021 zo dňa 14.12.2021 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.12.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2021 z 28. septembra 2021 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2021 z 28. septembra 2021 o ochrane nefajčiarov 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2021 z 28. septembra 2021 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2021 z 29. júna 2021, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2021 z 29. júna 2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2021 z 29. júna 2021 o organizácii miestneho referenda 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 15.12.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2020 z 29. septembra 2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 29.09.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2020 z 01. júna 2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku 01.06.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2020 z 31. marca 2020 o určení školských obvodov 16.04.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 31.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.1/2020 z 11. februára 2020 o nájme bytov 01.03.2020 Aktuálne
1 2 »