Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tbiliská

Obrázok ku správe: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tbiliská
12.04.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tbiliská s predpokladaným nástupom 1. júla 2021.


 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:  

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• absolvovanie I. atestácie, 
• zdravotná spôsobilosť, 
• občianska a morálna bezúhonnosť, 
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, 
• ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom, 
• znalosť príslušnej školskej legislatívy, 
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy  s materskou  školou, 
• znalosť práce PC (Word, Excel, internet), 
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť. 
 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, vykonaní atestácie, funkčného vzdelávania
• kópie dokladov o ďalšom absolvovanom vzdelávaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štrukturovaný životopis, vyplnený osobný dotazník (ŠEVT), motivačný list,
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 3 strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje    2,5   cm so zarovnaním do bloku)
• čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,  
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 
 
Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 03. mája 2021  do 17:00 hodiny (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie ZŠ Tbiliská - neotvárať“ s uvedením odosielateľa.  
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady. 
 
Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a doložili všetky požadované doklady, kvalifikačné a iné predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnení

Súbory na stiahnutie