Vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu na LOGO pre Račiansky muzeálny spolok

Obrázok ku správe: Vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu na LOGO pre Račiansky muzeálny spolok
30.05.2019 - Kultúra

Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Račiansky muzeálny spolok / ďalej RMS a získajte odmenu. Vyhlasovateľ:                         RMS, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava, IČO 52015955
Spoločenský garant súťaže:   starosta MČ Rača Mgr. Michal Drotován
Odborný garant súťaže:         doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArD.
Súťaž bude vyhodnocovať:   5-členná porota
 
Predmet súťaže
Návrh loga, ktoré sa stane súčasťou budovania identity Račianskeho muzeálneho spolku.
 
Účel súťaže
RMS považuje vytvorenie loga za podstatné pre určenie svojej vizuálnej identity, s hlavným cieľom jasne ho identifikovať a zviditeľňovať. Logo má zohľadňovať históriu a vývoj obce, duševné, kultúrne a materiálne bohatstvo predkov súčasných obyvateľov MČ Rača.
 
Podmienky a priebeh súťaže
Všeobecné podmienky:

 1. obsahom návrhu je vytvorenie loga RMS,
 2. súťaže sa môžu zúčastniť obyvatelia Rače bez akýchkoľvek obmedzení, jednotlivci aj kolektívy, súťaže sa môžu zúčastniť aj tvorcovia, ktorí nie sú obyvateľmi Rače,
 3. do súťaže môžu byť predložené najviac tri návrhy od jedného súťažiaceho alebo kolektívu,
 4. účasť v súťaži je bezplatná,
 5. súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské práva ďalších osôb), originálne, nesmie ich používať iná organizácia,
 6. súťaž je jednokolová,
 7. organizátor si vyhradzuje právo nevyužiť žiadny návrh pre vytvorenie loga Račianskeho muzeálneho spolku,
 8. účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho návrhu pri vyhodnocovaní i vyhodnotení súťaže,
 9. účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Harmonogram súťaže:
27. 5. 2019      – vyhlásenie súťaže
24. 6. 2019      – uzatvorenie súťaže
30. 6. 2019      – vyhlásenie výsledkov.
 
Logo musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 1. moderný, aktuálny a nadčasový dizajn,
 2. ľahká identifikácia a zapamätateľnosť,
 3. vysoká výpovedná hodnota, prezentujúca Raču, jej históriu a súčasnosť.
 
Porota a hodnotenie:
 1. súčasťou hodnotenia návrhov loga bude verejné hodnotenie návrhov, ktoré budú zverejnené na FB stránke Račianskeho muzeálneho spolku dňa 25. 6. 2019; návštevníci FB RMS budú mať možnosť svojim hlasom označiť podľa nich najvhodnejší návrh; konečné verejné hodnotenie sa bude započítavať ako hlas jedného z piatich členov komisie,
 2. porota zverejní výsledky súťaže do 7. 7. 2019,
 3. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez odškodnenia účastníkov súťaže,
 4. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo návrh s najvyšším hodnotením odmietnuť bez nároku na finančnú odmenu, pokiaľ podľa vyjadrenia komisie nenapĺňa požiadavky,
 5. členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže.
 
Kritéria hodnotenia:
 1. originalita a jedinečnosť návrhu,
 2. jasné prepojenie na MČ Raču,
 3. zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť,
 4. dodržanie formálnych kritérií / súlad s obsahovým zadaním.
 
Spôsob prihlásenia do súťaže:
Návrh loga doručte do 24. 6. 2019
 • osobne do dohode na tel. čísle 0904 858 234,
 • alebo poštou (RMS / PhDr. Jana Maniková, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava),
 • alebo elektronicky na muzeumraca@gmail.com. Predmet e-mailu: „Súťaž logo“
 
Návrh musí byť odovzdaný
 • grafický návrh o rozmere 20 x 20 cm na výkrese formátu A3 v čierno – bielom, prípadne 4- farebnom prevedení,
 • návrh musí mať jednoduchú výraznú grafiku s možnosťou jej dodatočných úprav veľkosti (zmenšenie i zväčšenie),
 • v digitálnej forme (CD/DVD/USB kľúč), vo formáte .jpg vo farebnom aj čiernobielom vyhotovení,
 • súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.
 
Súťažiaci musí v návrhu uviesť:
 • meno a priezvisko, bydlisko, vek autora (v prípade kolektívnych prác uviesť mená všetkých členov kolektívu, kontakt len na jedného z nich),
 • stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer),
 • kontakt (adresu autora, alebo adresu školy, e-mail, telefónne číslo).
Račiansky muzeálny spolok si vyhradzuje právo, v prípade potreby nechať dopracovať víťazný návrh
do finálnej podoby v spolupráci autora a profesionálneho výtvarníka.
 
Zverejnenie výsledkov súťaže:
Výsledky budú zverejnené najneskôr 7. 7. 2019 na FB stránke „račiansky muzeálny spolok“.
Víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. emailom.
 
Informácie: PhDr. Jana Maniková, 0904 858 234