Výňatok zo sadzobníka správnych poplatkov - stav k 15.5.2014