Výpis z listu vlastníctva

Kontakt

IOMO - Integrované obslužné miesto občana
Kubačova 21, 83106 Bratislava

Jana Machalová
02/49 11 24 15
jana.machalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 11:30
Na ktoromkoľvek pracovisku IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracovisku IOMO môžete získať:
- úplný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
- čiastočný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje od min. 24 hodín do max. 48 hodín.

Dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.