Výrub drevín

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Katarína Gulyášová
02/49 11 24 73
katarina.gulyasova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Drevina rastúcu mimo lesa (ďalej len „drevina") je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Na výrub dreviny ( stromov aj krov) bez ohľadu na to, či sú súčasťou súkromnej alebo verejnej sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín  v mestskej časť Bratislava –Rača vydáva miestny úrad, oddelenie životného prostredia a to v súlade so:
•    zákonom č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
•    vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
•    zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Výrub dreviny je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu (rozhodnutia) na výrub dreviny a po vyznačení dreviny určenej na výrub pracovníkom miestneho úradu. 
V rámci súhlasu na výrub drevín ukladá miestny úrad žiadateľovi o výrub povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny alebo uhradiť finančnú náhradu za vyrúbané dreviny. Finančná náhrada je prímom obce, ktorá ju môže použiť iba na starostlivosť o dreviny.