Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Dotácie podliehajú vyúčtovaniu do 30 dní po ukončení realizácie projektu, v prípade ukončenia projektu v priebehu mesiaca december do 31.12. príslušného kalendárneho roka a v prípade ukončenia realizácie projektu pred poskytnutím dotácie do 30 dní od poskytnutia dotácie. Ak posledný deň lehoty na doručenie vyúčtovania pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vyúčtovanie žiadateľ osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa vyúčtovanie odovzdá na poštovú prepravu.

 

Poskytovanie nenávratných dotácií

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018