Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 31. januára 2022 - Západoslovenská distribučná, a.s.

Obrázok ku správe: Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 31. januára 2022 - Západoslovenská distribučná, a.s.
10.11.2021 - Oznamy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. januára 2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., najneskôr do 10. 12. 2021 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Celé znenie výzvy nájdete v súboroch na stiahnutie.