OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05  Bratislava

Číslo spisu
OU-BA-OSZP3-2023/090025-010
Bratislava
16. 03. 2023
Logo
Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“
Popis konania / Účastníci konania
1. FRADEX recycling, s r. o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, 2. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, 3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava, 4. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava, 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 82009 Bratislava, 6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava, 7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, 8. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 9. Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 10. KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BRATISLAVE, Radlinského 6, 811 07, Bratislava, 11. OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, 12. OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, 13. Spis
Výrok
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“ pozemky na parcelách registra „C“ parc. č. 3500/1/3, 3538/3/9/10/11 v k. ú. Rača, vo vlastníctve navrhovateľa, ktorý predložil navrhovateľ FRADEX recycling, s r. o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 315 870 toto rozhodnutie: Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“ (ďalej len „Zámer“), sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky, ktoré eliminujú alebo znižujú vplyv zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: 1. dopravnú obsluhu areálu realizovať bez kolízií s činnosťami v ostatných objektoch areálu, veľkokapacitné špeciálne kontajnery ukladať iba vo vyčlenenej časti existujúcich vyhovujúcich spevnených plôch, nakladať s odpadmi pri ich zhromažďovaní a presúvaní v zmysle platnej legislatívy, overiť výpočtom a zachovať požadovaný koeficient zelene v areáli a navrhnúť ďalšie možnosti doplnenia vegetácie, rekonštruovať železničnú vlečku spolu s príslušnými povoleniami a spracovaním projektovej dokumentácie v súčinnosti s podmienkou č. 2, dodržať navrhnuté opatrenia na eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, doplniť a upraviť požadované údaje do dokumentácie v zmysle požiadaviek zo stanoviska Mestskej časti Bratislava – Rača, 2. prerokovať predmetný zámer nachádzajúci sa v ochrannom pásme železničnej trate č. 125 s Generálnym riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky a v plnej miere rešpektovať ich stanovisko, v zmysle požiadavky Ministerstva dopravy SR (bod 3), 3. v ďalších stupňoch dokumentácie preveriť súlad navrhovanej činnosti s ÚPN mesta Bratislavy v zmysle pripomienky Hlavného mesta SR Bratislavy, 4. rešpektovať požiadavky týkajúce sa zelene - doplniť dendrologické hodnotenie riešeného územia, vyhodnotiť, či sa na ploche riešeného územia, ktoré bude dotknuté stavebnými úpravami súvisiacimi s prevádzkou zberného dvora nachádzajú dreviny podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., 5. rešpektovať požiadavky týkajúce sa ochrany vôd a nakladania s vodami v súvislosti s výstavbou a prevádzkou zberného dvora - doplniť koordinačnú situáciu, z ktorej bude zrejmé pripojenie areálu a administratívnej budovy na inžinierske siete, 6. rešpektovať platnú legislatívu v oblasti vodného hospodárstva - zákon 364/2004 Z. z. o vodách pri nakladaní s vodami z povrchového odtoku, manipulácii s odpadmi, ktoré obsahujú nebezpečné, resp. znečisťujúce látky, rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov, 7. odporúča sa preveriť potrebu vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 28 a súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z., 8. počas výstavby a prevádzky zberného dvora rešpektovať opatrenia na minimalizáciu prašnosti, dodržiavať zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 9. vo vzťahu k hluku dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. a vyhlášku MZ č. 549/2007 a v prípade potreby realizovať účinné protihlukové opatrenia, 10. doplniť do projektovej dokumentácie stavby opatrenia týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľa navrhovanej činnosti a zabezpečenia miesta určeného na zhromažďovanie elektro odpadu podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. (pred spustením prevádzky), ako aj miesta určeného na zhromažďovanie použitých batérií a akumulátorov v zmysle § 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z..
Odôvodnenie
Úkony pred vydaním rozhodnutia: Navrhovateľ FRADEX recycling, s r. o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 315 870, doručil dňa 22.12.2022 Okresnému úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní (ďalej len „zámer“). Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona o posudzovaní a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dňom podania účastníka konania príslušnému orgánu, t. j. dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom, o čom upovedomuje účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň zasiela predložený zámer navrhovanej činnosti v prílohe. Podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil na svojom webovom sídle https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis a zároveň ho zverejnil aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov. Zámer a oznámenie o predložení Zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní. Dotknutá obec – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní informovala o Zámere verejnosť na vývesnej tabuli magistrátu na www.bratislava.sk v dňoch 29.12.2022 do 19.01.2023 a Zámer bol k dispozícii na nahliadnutie v informačnom centre magistrátu Služby občanom – Front Office. Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitola č. 9 Infraštruktúra položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov; položka č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a položka č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel; podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 tohto zákona. Rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov s povolenými druhmi a množstvami zbieraných a zhodnocovaných odpadov, zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov s povolenými druhmi a množstvami zhromažďovaných nebezpečných odpadov. Účelom zriadenia prevádzky je zber železných a neželezných kovov, papiera, plastov a elektroodpadu. Zariadenie bude slúžiť hlavne pre výkup, zber, triedenie a skladovanie zhodnotiteľných ostatných odpadov, R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a pre zber nebezpečných odpadov činnosťou R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Účelom prevádzkovania zberne je umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie) inými osobami na inom mieste. Prevádzka bude poskytovať služby v oblasti odpadového hospodárstva pre právnické aj fyzické osoby. Účelom zhodnocovania bude triedenie a mechanická úprava (lisovanie, rezanie)p, pred prepravou na následné materiálové zhodnotenie odpadov. Navrhovaná činnosť je plánovaná v uzavretom, oplotenom areáli. Zariadenie je situované v zastavanom území mesta Bratislava, v priemyselnej zóne mestskej časti Rača, katastrálne územie Rača. Existujúci areál sa nachádza v zastavanom území mesta, v k. ú. Rača. Zariadenie je napojené na miestnu komunikáciu a v areáli sa nachádza funkčná železničná vlečka. Vstup je zabezpečený prostredníctvom vstupných brán od príjazdovej komunikácie, ktorá sa napája na cestu Púchovskú. Vstupná brána do areálu je situovaná tak, aby vozidlá vchádzajúce do areálu neobmedzovali premávku na komunikácii. Za bránou bude osadená certifikovaná váha, za účelom zistenia hmotnosti dovezeného odpadu. Dovezený odpad v menšom objeme bude odvážený na plošinovej váhe. Celý areál je oplotený a zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu zhromažďovaných odpadov aj kamerovým systémom. Odpady budú priebežne zhromažďované a následne odovzdávané oprávnenej spoločnosti na nakladanie s týmito druhmi odpadov podľa zákona o odpadoch NR SR č.79/2015 Z. z. Územie je dopravne prístupné a pripojené na existujúce inžinierske siete. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2022/195482-002 zo dňa 24.11.2022 na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia, zámer navrhovanej činnosti bol predložený v jednom variante spolu s nulovým variantom. Základné bilančné údaje Technické riešenie zariadenia pre zber druhotných surovín pozostáva z priestoru určeného na zber odpadov – betónová spevnená plocha a administratívnej budovy, o celkovej rozlohe 14 730 m2 – kde sa na vyhradenom priestore uložia veľkoobjemové kontajnery určené na zhromažďovanie železných a neželezných kovov, papiera, plastov. Variantné riešenia Nulový variant Záujmovou lokalitou je existujúci areál, ktorý bol v minulosti využívaný na zber druhotných surovín. Umiestnenie navrhovanej prevádzky pokladá navrhovateľ za environmentálne, ekonomicky vhodné a za technicky realizovateľné. Vybudovanie zariadenia na zber odpadov sa pozitívne prejaví v zlepšení služieb tohto typu v regióne. Variant 1 Účelom zámeru je poskytnúť pre občanov možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, ktoré spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, s Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Zámer činnosti cieľom minimalizovať možné negatívne účinky zberaných odpadov na životné prostredie alebo zdravie ľudí. Navrhovaný zámer rieši problematiku plnohodnotného využitia areálu s pozitívnou možnosťou vytvorenia podmienok pre organizovaný separovaný zber surovín v súlade so zásadami environmentálnej politiky bez zhoršenia súčasného stavu životného prostredia v danom území pre obyvateľov. Cieľom je výrazné zlepšenie situácie s nakladaním s odpadmi, najmä s jednotlivými zložkami separovaného zberu. Navrhovaný variant zjednoduší ekonomickú situáciu navrhovateľa pri vykonávaní navrhovanej činnosti. Pri posúdení očakávaných vplyvov sa vychádzalo z analýzy súčasných poznatkov o území, z identifikovania stretov záujmov v hodnotenom území, ako aj z najvýznamnejších vplyvov činnosti na životné prostredie. Z výsledkov posúdenia vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na životné prostredie nie je významný a nepredstavuje priame ani nepriame riziko ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Činnosť má výrazne pozitívny vplyv z pohľadu riešenia problematiky nakladania s odpadmi. Podľa §18, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 je na základe prahových hodnôt predmetom zisťovacieho konania - podľa predpokladaného množstva zhodnotených odpadov (50 000 t/rok) budú prahové hodnoty prekročené vo všetkých troch činnostiach. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnou dokumentáciou pre dotknuté územie. Navrhovaná činnosť je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR spracovaného na roky 2015 - 2020, v ktorom sa kladie dôraz na zvýšenie triedenia a materiálového zhodnocovanie odpadov. Navrhovaná činnosť je v súlade s environmentálnymi cieľmi Slovenskej republiky a Európskej únie. V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 1. Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, list č. 803/485/2023/UP-VIR zo dňa 13.01.2023: Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Rača k zámeru navrhovanej činnosti : 6.1 1. Požadujeme navrhovanú činnosť riešiť tak, aby bola v súlade s platným územným plánom Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007, schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v znení zmien a doplnkov určuje územiu, kde sa nachádzajú pozemky parc. č. 3500/1, 3500/3, 3538/3, 3538/9, 3538/10, 3538/11 CKN, k. ú. Rača funkčné využitie zmiešané územia obchodu, služieb výrobných a nevýrobných (číslo funkcie 502) – rozvojové územie s kódom intenzity využitia územia E. Navrhovaná činnosť na základe funkčného využitia územia je prípustná. Jedná sa o existujúci, bývalý priemyselný areál, ktorý sa plánuje využiť ako zariadenie na zber odpadov, kde sa bude vykonávať podľa potreby aj objemová úprava ostatných odpadov za účelom efektívnej prepravy, čo nie je v rozpore s aktuálne platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Okresný úrad Bratislava považuje pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača za zodpovedanú. 6.2 2. Zámer uvádza, že ... „vstup je zabezpečený prostredníctvom vstupných brán od príjazdovej komunikácie, ktorá sa napája na cestu Púchovskú. Vstupná brána do areálu je situovaná tak, aby vozidlá vchádzajúce do areálu neobmedzovali premávku na komunikácii. Za bránou bude osadená certifikovaná váha, za účelom zistenia hmotnosti dovezeného odpadu. Dovezený odpad v menšom objeme bude odvážený na plošinovej váhe.“ Takto popísaná dopravná obsluha areálu nie je zachytená na výkrese, čo žiadame vyriešiť tak, aby bola dopravná obsluha bez kolízií s činnosťami v ostatných objektoch areálu. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Navrhovaná investícia bude počas prevádzky využívať existujúci vstup cez Púchovskú ulicu do areálu. Intenzita dopravy, ktorú navrhovaná investícia prinesie, podstatne neovplyvní existujúcu dopravu v intraviláne mesta, nakoľko po obnovení železničnej vlečky tieto dopravné ťahy budú schopné bez problémov odkláňať nákladnú dopravu, ktorá bude vykonávať export a import dovážaných odpadov a odvážaných materiálov z posudzovaného areálu. Vozidlá vstupujúce a vystupujúce do areálu nebudú predstavovať zhoršenie priťaženia počas rannej a poobednej špičkovej hodiny. Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 6.3 3. V zámere sa ďalej uvádza, že ... „ celý areál je oplotený a zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu zhromažďovaných odpadov aj kamerovým systémom. Technické riešenie zariadenia pre zber druhotných surovín pozostáva z priestoru určeného na zber odpadov – betónová spevnená plocha a administratívnej budovy, o celkovej rozlohe 14 730 m2 – kde sa na vyhradenom priestore uložia veľkoobjemové kontajnery určené na zhromažďovanie železných a neželezných kovov, papiera, plastov.“ Na základe preštudovania zámeru a obhliadky konštatujeme, že min. 70% vymedzeného územia na zber odpadov tvorí náletová zeleň areálu, nie betónová plocha. Uloženie veľkokapacitných kontajnerov na nespevnenej ploche z hľadiska ochrany životného prostredia nie je prípustným riešením. Vybudovanie novej spevnenej plochy nie je súčasťou zámeru, čo žiadame doriešiť. Znamenalo by však zníženie koeficientu zelene v areáli – žiadame výpočtom overiť či ostane koeficient zelene v areáli v súlade s platným územným plánom. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Na základe nájomnej zmluvy a výpisu z katastra nehnuteľnosti, investor disponuje s dostatočnými spevnenými plochami, kde na vyčlenenej časti budú uložené veľkokapacitné kontajnery. Napr. parc. č. 3500/1 o výmere 27588 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania pozemku - ostatná inžinierska stavba a jej súčasti. Náletovú zeleň tvorili invázne druhy rastlín okolo železničnej vlečky. V zmysle §3 zákona č. 150/2019 Z. z., vlastník, správca alebo užívateľ pozemku sú povinní prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia a sú povinní odstraňovať invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Koeficient zelene (15%) v areáli zostane zachovaný, avšak investor nemá problém doplniť vegetáciu priamo v riešenom areáli, po vzájomnej dohode s majiteľom areálu. Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 6.4 4. Časť plochy zámeru, ktorá je predmetom prezentovanej činnosti je v rámci výzvy mesta na predloženie požiadaviek na zmenu funkcie v platnom územnom pláne územím na overenie novej funkcie s možnosťou umiestnenia plôch určených na bývanie – vzniká kolízia zámerov. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Investor uvedenú pripomienku akceptuje, avšak v platnom územnom pláne zatiaľ nie je definovaná ako plocha určená na bývanie. Okresný úrad Bratislava berie pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača na vedomie. 6.5 5. Prezentovaná železničná vlečka na odvoz odpadov nie je funkčná, ale zarastená náletovými drevinami – vyžaduje si rekonštrukciu, čo si vyžaduje príslušné povolenia a spracovanie projektovej dokumentácie. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Akceptuje sa. Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienky 1 a 2). 6.6 6. V zámere sa uvádza, že využívaná bude aj administratívna budova bez udania konkrétnej budovy. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Ako sociálne zázemie pre zamestnancov sa bude využívať existujúca budova na parc. č. 1044/3. Okresný úrad Bratislava považuje pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača za zodpovedanú. 6.7 7. Dlhodobé negatívne vplyvy na životné prostredie sú hluk a prach počas prevádzky – žiadame navrhnúť opatrenia na eliminovanie uvedených negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Hluk z dopravy po vnútornej komunikácii, statickej dopravy a z technológie nebude prekračovať prípustné hodnoty určujúce veličiny pre dennú, večernú a nočnú dobu za predpokladu realizácie nasledovných opatrení: úprava konštrukcie stroja - nožníc, aplikácia akusticko-pohlcujúcich materiálov na vhodné miesto, zabránenie šíreniu vibrácií pri činnosti stroja. Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 6.8 8. Zámer si vyžaduje vybudovanie nepriepustnej spevnenej plochy vzhľadom na zhromažďovanie odpadov a nebezpečenstvo prieniku nežiadúcich látok do podložia, uvedenú požiadavku deklaruje aj text zo zámeru „ Výrobca garantuje, že tieto kontajnery sú vhodné na skladovanie a prepravu batérií a akumulátorov alebo na skladovanie a prepravu pevných látok a dodáva k nim platný certifikát. Kontajnery určené na zber batérií a akumulátorov, ako aj iné zberané nebezpečné odpady uložené do špeciálnych obalov určených na tento účel, budú dočasne uložené do uzamykateľných certifikovaných kontajnerov s roštovou podlahou a nepriepustným dnom, ktoré sú zhotovené na účel skladovania na zastrešenej a nepriepustnej ploche, vyspádovanej tak, aby úniky škodlivín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou“ Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Špeciálne kontajnery budú uložené pod existujúcim prístreškom na spevnenej, odvodnenej ploche. V záujme zabezpečenie prípadných únikov znečisťujúcich látok do okolitého prostredia, ako aj v záujme naplnenia požiadaviek kladených na úseku odpadového hospodárstva budú použité špeciálne nádoby, ktoré musia spĺňať vysoké štandardy zabezpečujúce ochranu životného prostredia. Zákon o odpadoch bude dodržaný. Navrhovaná činnosť plne rešpektuje všetky aktuálne kladné požiadavky zákona o odpadoch a ním súvisiacich osobitných predpisov, čo je deklarované aj v posudzovanom zámere. Ďalej je možné uviesť, že predložený zámer rieši práve zlepšenie aktuálnych pomerov v odpadovom hospodárstve a smeruje k cirkulárnej ekonomike. V predkladanom zámere je podrobne definované, ako sa bude v navrhovanom zariadení na zhodnocovanie ostatných odpadov nakladať. V Bratislavskom kraji má navrhovateľov záujem zrealizovaním navrhovaných činností prispieť k plneniu cieľov určených pre zhodnocovanie najmä kovových odpadov zo železných a neželezných kovov. To je možné vybudovaním navrhovaného zariadenia s tým, že sa využije existujúci priemyselný areál v meste Bratislava - mestská časť Rača, ktorý je svojou polohou - blízkosť železničnej vlečky a svojimi vhodnými priestormi plne vyhovujúci pre navrhované činnosti. Na všetky uvedené činnosti zhodnocovania odpadov bude mať investor resp. prevádzkovateľ vydané všetky potrebné súhlasy od povoľujúceho orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva – OU Bratislava a to v súlade s § 97 zákona o odpadoch (napr. súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a pod.). Zrealizovaním posudzovaného zámeru sa súčasne prispeje k zlepšeniu podmienok zhodnocovania a recyklácie odpadov v rámci SR. Okresný úrad Bratislava čiastočne akceptoval pripomienky Mestskej časti Bratislava – Rača a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 6.9 9. V prípade, že nebude spojazdnená železničná vlečka, bude priťažená automobilová doprava v území. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Investor má záujem o spojazdnení železničnej vlečky. Cez obnovenú vlečku sa bude vykonávať export a import odpadov z posudzovaného areálu. Okresný úrad Bratislava pripomienku Mestskej časti Bratislava – Rača zohľadnil v rámci podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 6.10 Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme doplniť zámer a upraviť nesprávne údaje. Predmetný zámer žiadame, aby bol posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Podľa nášho názoru je predložený zámer spracovaný v súlade s aktuálnym právnymi predpismi na úseku environmentálnej legislatívy, a najmä v súlade so zákonom o posudzovaní. Nemáme teda voči vyššie uvedeným pripomienkam žiadne výhrady a sme toho názoru, že zrealizovaním navrhovanej investície ako aj následným výkonom navrhovaných činností v tomto zariadení nedôjde, pri splnení zákonom určených požiadaviek, k ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia. Predložený zámer rieši využitie existujúceho areálu na novú – posudzovanú činnosť. V identických intenciách bude spracovaná aj projektová dokumentácia pre následné povoľovacie konania. Okresný úrad Bratislava čiastočne akceptoval požiadavku Mestskej časti Bratislava – Rača, s pripomienkami v stanovisku sa vysporiadal ich zapracovaním do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 1). 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, list č. OHŽPaZ/133/2023 zo dňa 11. 01. 2023: Z hľadiska ochrany verejného zdravia n e t r v á m na pokračovaní posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov“, Bratislava – Rača, okres: Bratislava III, parcely č. 3500/1/3, 3538/3/9/10/11 v k.ú. Rača. O d ô v o d n e n i e : Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava požiadal listom č. OU-BA-OSZP3-2022/218072-002 zo dňa 28.12.2022 , doručeným dňa 28.12.2022 o vyjadrenie v horeuvedenej veci. Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že predkladaný zámer rieši vybudovanie prevádzky na zhodnocovanie odpadov v jestvujúcom, uzavretom a oplotenom areáli navrhovateľa, v priemyselnej zóne mestskej časti Bratislava – Rača, vzdialenej od najbližšej obytnej zástavby cca 300 m (Karpatské námestie). Ide o využitie jestvujúceho, technicky zabezpečeného areálu navrhovateľa bez potreby výstavby a stavebných úprav. Navrhovaná činnosť v zmysle územného plánu zodpovedá kritériám funkčného využitia predmetného územia. Účelom zariadenia je výkup, zber, triedenie mechanická úprava a skladovanie zhodnotiteľných ostatných odpadov /kategória O/ - železných a neželezných kovov, papiera, plastov a elektroodpadu a tiež nebezpečných odpadov kategórie /NO/ - batérie a akumulátory - s povolenými druhmi a množstvami zhromažďovaných odpadov. Zhodnocovanie je potrebné z dôvodu zabezpečenia ich efektívnejšej prepravy konečným spotrebiteľom. Odpady do zariadenia na zber budú priamo dovážané obyvateľmi, podnikateľmi a právnickými osobami. Po naplnení kapacity kontajnerov budú odpady následne odovzdané oprávneným zazmluvneným subjektom resp. autorizovaným spracovateľom odpadov. Technické riešenie zariadenia pre zber druhotných surovín pozostáva z priestoru určeného na zber odpadov – betónová spevnená plocha a administratívna budova s potrebným hygienickým zázemím , o celkovej rozlohe 14 730 m 2 – kde sa na vyhradenom priestore uložia veľkoobjemové kontajnery určené na zhromažďovanie železných a neželezných kovov, papiera, plastov. Areál je napojený na potrebné verejné inžinierske siete (verejný vodovod, verejná kanalizácia, zásobovanie elektrickou energiou), nie je v dotyku ochrannými pásmami vodných zdrojov a patrí medzi územia so stredným stupňom radónového rizika. Medzi základné technické vybavenie areálu patria: váhy na zisťovanie množstva dovezeného odpadu (váženie do 1,0 t odpadu) , mostová váha do 30 t, nízkozdvižný vozík, veľkoobjemové kontajnery, nožnice typu LEFORT CONKEROR 600 MOBIL. Stojisko veľkoobjemových kontajnerov, bude slúžiť pre možné postavenie 6-8 kontajnerov. Skladované železné a neželezné kovy, v prípade potreby na účel ďalšieho nakladania s nimi /preprava/ sa budú fyzikálne upravovať rezaním s autogénom na menšie kusy a lisovaním. Predpokladané množstvo zhodnotených odpadov: 50 000 t/rok. Farebné kovy sa budú zhromažďovať v uzamykateľnom kontajneri. Navrhovaná prevádzka nevyvolá významné zvýšenie intenzity dopravy na jestvujúcich komunikáciách. Areál má dopravné napojenie na verejné komunikácie (Púchovská ulica) a funkčnú železničnú vlečku. Pre potreby činnosti sa predpokladá s prejazdom 10 - 11 vozidiel denne. Odvoz odpadov z areálu sa bude realizovať prevažne s využitím železničnej dopravy, pri ktorej bude využitá jestvujúca a aj v súčasnosti používaná železničná vlečka, ktorá sa nachádza priamo v areáli navrhovateľa Prevádzkou zariadenia sa vzhľadom na charakter činnosti i jej dostatočnú vzdialenosť od obytnej zástavby nepredpokladá jej negatívny dopad na životné podmienky a zdravie exponovaného obyvateľstva v okolitom obytnom prostredí. Činnosť bude ďalej posúdená podľa zák. č. 355/2007 Z.z. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: Navrhovateľ sa zaväzuje, že v rámci ďalších etáp realizácie navrhovanej činnosti bude postupovať pri vykonávaní v súlade s platnými právnymi predpismi a stanoviskami jednotlivých dotknutých orgánov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlasné záväzné stanovisko za podmienky dodržania príslušných právnych predpisov, ktoré budú v následných konaniach investorom plne rešpektované. Okresný úrad Bratislava berie pripomienku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vedomie. 3. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia stratégie dopravy, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, list č. 07067/2023/SSD/04245 zo dňa 16.01.2023: MD SR má k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“ nasledujúcu požiadavku: - predmetný zámer sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate č. 125, z toho dôvodu je potrebné ho prerokovať s Generálnym riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky a ich stanovisko rešpektovať v plnej miere. MD SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedenej požiadavky. Vyjadrenie OÚ BA: Z vyjadrenia navrhovateľa: S uvedenou pripomienkou sa plne stotožňujeme, a investor by ju aj tak zrealizoval a prerokoval, aj keby nebola predmetom tejto pripomienky. Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Ministerstva dopravy SR a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 2). 4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, list č. MAGS OEaTI 44590/2023-560057 zo dňa 11.01.2023: Podľa § 23 ods. 4 zákona Vám predkladáme k zámeru nasledujúce stanovisko. 4.1 1/ Z hľadiska územného plánovania: Podrobnosť predložených podkladov neumožňuje posúdenie navrhovanej činnosti vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN“). Na základe predložených podkladov nie je možné vyhodnotiť intenzitu využitia územia predmetnou stavbou vo vzťahu k ÚPN. Vzťah k ÚPN Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán územného plánovania podľa §140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyjadruje vo svojom záväznom stanovisku. Podkladom pre posúdenie je dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 3). 4.2 2/ Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry: Zásobovanie vodou a odkanalizovanie, zásobovanie elektrickou energiou, zásobovanie plynom, teplom a produktovody - bez pripomienok. Z hľadiska vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženým zámerom súhlasíme za nasledovných podmienok, ktoré požadujeme doplniť do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: • Doplniť koordinačnú situáciu so zakreslením pripojenia areálu a administratívnej budovy na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, energie...). • Nakladanie so zrážkovými vodami musí byť navrhnuté tak, aby dažďové vody neodtekali na cudzie pozemky. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 5). 4.3 3/ Z hľadiska vplyvov na životné prostredie, vrátane kumulatívnych vplyvov: Zeleň, tvorba krajiny: V predloženom oznámení sa neuvádza informácia, či dôjde k výrubu drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadame v rámci vyhodnotenia podmienok rozhodnutia doplniť dendrologické hodnotenie riešeného územia, vyhodnotiť, či sa na ploche riešeného územia, ktoré bude dotknuté stavebnými úpravami súvisiacimi s prevádzkou navrhovaného zariadenia nachádzajú dreviny podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že v predloženom oznámení chýba koordinačná situácia. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 4). 4.4 Ochrana prírody a krajiny, ÚSES: Navrhovaná činnosť sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nachádza v území s 1. stupňom územnej ochrany a nie je v prekryve s prvkami RÚSES - bez pripomienok. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava berie pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie. 4.5 Ovzdušie: S ohľadom na spôsob vykurovania - elektrický radiátor - bez pripomienok. V období realizácie a počas prevádzky je potrebné minimalizovať znečisťovanie ovzdušia uplatňovaním protiprašných opatrení. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 8). 4.6 Vody: V texte je uvedené „Zrážkové vody: sú zvedené existujúcimi dažďovými zvodmi do vsakov“. Pri odvádzaní zrážkových vôd je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, s dôrazom na vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody (napr. vody z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných plôch, z plôch priemyselných areálov, na ktorých sa skladujú škodlivé / znečisťujúce látky a pod.). Pri odpadoch, ktoré obsahujú nebezpečné, resp. znečisťujúce látky v zmysle znenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), upozorňujeme vo vzťahu k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami na dodržiavanie ustanovení a požiadaviek vodného zákona. Odporúčame preveriť potrebu vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 28 a súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienky Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia (podmienky 5, 6 a 7). 4.7 Hluk: Územie, v ktorom je areál, kde má byť zariadene lokalizované, je z hľadiska prípustných hodnôt hluku zaradený do kategórie územia bez obytnej funkcie. Činnosť sa bude realizovať v rámci plôch priemyselnej výroby, kde je už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti viacerých významných zdrojov hluku (cestná sieť, iné prevádzky) zaťaženie pomerne výrazné. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku ochrany verejného zdravia. Upozorňujeme na potrebu rešpektovať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášku č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v prípade potreby realizovať protihlukové opatrenia. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 9). 4.8 Odpady: Pripomienka str. 48, 10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Do podmienok rozhodnutia a opatrení v oblasti odpadového hospodárstva žiadame v rámci projektovej dokumentácie doplniť aj nasledujúci bod: Miesto určené na zhromažďovanie elektrodpadu zabezpečí prevádzkovateľ pred spustením prevádzky tak, aby spĺňalo podmienky uvedené v § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., a rovnako aj miesto určené na zhromažďovanie použitých batérií a akumulátorov zabezpečí prevádzkovateľ tak, aby spĺňalo technické požiadavky na zber použitých batérií a akumulátorov uvedené v § 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., čo prevádzkovateľ zapracuje v ďalšom stupni do projektovej dokumentácie. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienku Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ju do podmienok tohto rozhodnutia (podmienka 10). 4.9 Z á v e r : Z hľadiska vzťahu navrhovanej činnosti/stavby k ÚPN komplexný súlad resp. nesúlad predmetnej stavby s ÚPN vyjadrí Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku k investičnej činnosti. V rámci prípravy projektovej dokumentácie, počas výstavby a samotnej prevádzky, v rámci podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní žiadame rešpektovať nasledujúce pripomienky a požiadavky, uvedené v tomto stanovisku, a to najmä: • rešpektovať požiadavky týkajúce sa zelene - doplniť dendrologické hodnotenie riešeného územia, vyhodnotiť, či sa na ploche riešeného územia, ktoré bude dotknuté stavebnými úpravami súvisiacimi s prevádzkou zberného dvora nachádzajú dreviny podliehajúce súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.. • rešpektovať požiadavky týkajúce sa ochrany vôd a nakladania s vodami v súvislosti s výstavbou a prevádzkou zberného dvora - doplniť koordinačnú situáciu, z ktorej bude zrejmé pripojenie areálu a administratívnej budovy na inžinierske siete; rešpektovať platnú legislatívu v oblasti vodného hospodárstva - zákon 364/2004 Z. z. o vodách pri nakladaní s vodami z povrchového odtoku, manipulácii s odpadmi, ktoré obsahujú nebezpečné, resp. znečisťujúce látky; rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov. • odporúčame preveriť potrebu vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 28 a súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. • počas výstavby a prevádzky zberného dvora žiadame rešpektovať opatrenia na minimalizáciu prašnosti; dodržiavať zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. • vo vzťahu k hluku dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. a vyhlášku MZ č. 549/2007 a v prípade potreby realizovať protihlukové opatrenia. • doplniť do projektovej dokumentácie stavby opatrenia týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľa navrhovanej činnosti a zabezpečenia miesta určeného na zhromažďovanie elektoodpadu podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. (pred spustením prevádzky) ako aj miesta určeného na zhromažďovanie použitých batérií a akumulátorov v zmysle § 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.. Vyjadrenie OÚ BA: Okresný úrad Bratislava akceptoval pripomienky Hlavného mesta SR Bratislavy a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia (podmienky 3 až 10). Z doručených stanovísk možno konštatovať, že navrhovaná činnosť pravdepodobne nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Dotknuté orgány a subjekty, ktoré svoje stanoviská k navrhovanej činnosti nedoručili, sa považujú za súhlasné. Príslušný orgán na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti a k nemu doručených stanovísk spolu s kritériami pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov zistil nasledovné: Požiadavky na vstupy Záber pôdy Vzhľadom k polohe a charakteru dotknutej lokality nedochádza realizáciou zámeru k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesnej pôdy. Voda Areál je zásobovaný vodou vodovodnou prípojkou z existujúceho vodovodu. Ide o existujúci areál. V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti vznikne požiadavka odberu vody pre pitné, sociálne a hygienické účely pracovníkov. V prípade požiaru budú použité hasiace prístroje rozmiestnené podľa poplachových smerníc. Technológia zhodnocovania uvedených ostatných odpadov nekladie nároky na potrebu vody. Podzemné vody nie sú riešené, nakoľko sa jedná o existujúcu betónovú plochu, spevnenú štrkovým základom a štrkovým násypom. Sklady sú tiež zabezpečené betónovým podkladom a penou kovovou podlahou. Zrážkové vody sú zvedené existujúcimi dažďovými zvodmi do vsakov. Ostatné surovinové a energetické zdroje V rámci činnosti nedôjde k stavebným úpravám, z toho dôvodu stavebné materiály nie sú potrebné. Prevádzka zariadenia je napojená na existujúce rozvody elektrickej energie pre účely osvetlenia areálu, potreby elektriny v prevádzkových objektoch. Vykurovanie kancelárie je elektrické. Nároky na dopravu Prístupová komunikácia a vnútorné plochy prevádzky sú existujúce, nie sú potrebné ich úpravy pre potreby navrhovanej činnosti. Vnútorný priestor prevádzky je dostatočne veľký pre príjazd automobilov a pohyb pre vykladanie, nakladanie a umiestnenia technológie. Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie a funkčnú železničnú vlečku. Pre potreby činnosti zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov sa predpokladá s prejazdom 10 – 11 vozidiel denne. Z pohľadu situovania prevádzky v priemyselnom areáli je možný prístup pre nákladné vozidlá priamo z miestnych komunikácií. Vystupujúce odpady z areálu budú odvážané prevažne s využitím železničnej dopravy. Pri tejto preprave bude využitá jestvujúca a aj v súčasnosti používaná železničná vlečka, ktorá sa nachádza priamo v areáli navrhovateľa. Dopravná obsluha v rámci areálu sa bude vykonávať po jestvujúcich komunikáciách v areáli. Navrhovaná prevádzka nevyvolá významné zvýšenie intenzity dopravy na jestvujúcich komunikáciách. Navrhovanou činnosťou nevznikne požiadavka na budovanie, alebo rekonštrukciu jestvujúcich štátnych, resp. areálových komunikácií, ani parkovacích plôch. Parkovanie mechanizmov, nákladných áut, ako aj vozidiel zamestnancov prevádzky bude zabezpečené na jestvujúcich spevnených plochách v areáli prevádzky. Navrhovaná činnosť si nevyžiada budovanie nových parkovacích miest, nakoľko súčasný stav bude dostatočne vyhovujúci aj pri spustení prevádzky novej činnosti v rámci jestvujúcich plôch v areáli navrhovateľa. Odvoz odpadu a logistiku zvozu zo zariadenia bude koordinovať prevádzkovateľ tak, aby boli odpad odvážajúce vozidlá vyťažené a zároveň nedochádzalo k preplneniu kapacity prevádzky. Vplyv na intenzitu dopravy v širšom okolí lokality hodnotíme v celkovom kontexte ako zanedbateľný až nulový. Údaje o výstupoch Výstupom z vykonávania navrhovanej činnosti budú triedené odpady zo železných a z neželezných kovov, papiera, plastov a elektroodpadov kategórie „ostatný“ a elektroodpadov kategórie „nebezpečný“. Zhromaždené (skladované) odpady z hľadiska ekonomiky prevádzky budú krátkodobo skladované, t.j. do doby naplnenia kapacít nádob a kontajnerov a skladových plôch. Ovzdušie Zdroje znečisťovania ovzdušia Zariadenie na zber odpadov vyvoláva určitý stupeň prašnosti pri manipulácii s odpadmi pri jeho zbere a pri dopravnej premávke. Navrhovaná prevádzka neovplyvní znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru a tým ani zdravotný stav obyvateľstva obce ani širšieho okolia. Zber, zhromažďovanie a triedenie odpadov nie je kategorizovaným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Líniové a plošné zdroje znečistenia ovzdušia predstavuje komunikácia, ktorá bude využívaná pri prevádzke navrhovanej činnosti. Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou navrhovanej činnosti, predpokladáme, že prírastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zanedbateľný. Odpadové vody Po spustení navrhovanej činnosti sa mierne zvýši množstvo odvádzaných splaškových vôd v závislosti od počtu zamestnancov. Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú napojené existujúcimi kanalizačnými rozvodmi do verejnej kanalizácie. Množstvo splaškových odpadových vôd za rok zodpovedá uvažovanej spotrebe vody, ktorá predstavuje: prevádzka 3 zamestnancov 80 l/os a deň 3 x 80 = 240 l/deň, ročná spotreba vody pri predpoklade 250 prac. Dní Qr 60 000 l/rok 60,00 m3 /rok. Množstvo odvádzaných zrážkových vôd z areálu oproti súčasnosti sa nezmení, nakoľko plocha areálu, kde bude navrhovaná činnosť prebiehať, zostane rovnaká ako doposiaľ. Nakoľko sa jedná len o dočasné skladovanie odpadov na vyhradenej ploche a v certifikovaných kontajneroch s nepriepustným dnom, nebude mať činnosť vplyv na akékoľvek znečistenie povrchových resp. podzemných vôd. Odpady Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov na základe § 2 vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení ďalších predpisov. Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať (zber) v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (Katalóg odpadov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Predpokladaná kapacita zhodnocovaných odpadov rezaním a strihaním bude 50 000 t/rok. Zhodnocovanie uvedených ostatných odpadov bude spočívať v triedení a ukladaní týchto druhov odpadov, ktoré bude vykonávané ručne ako aj vlastnou nakladacou technikou. V prípade kovového odpadu ide o rozmerovú úpravu na menšie kusy strihaním, resp. rezaním. Rozmerová úprava s cieľom zmenšiť objem bude vykonávaná pomocou kontajnerových nožníc Zhromažďovanie, skladovanie a triedenie odpadov bude vykonávané v zmysle ustanovení zákona NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a bude upresňované a podrobne špecifikované podľa skutočného stavu, na základe vedenia evidencie a hlásení v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Vyzbierané odpady budú zhodnocované na základe zmluvného vzťahu firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu. V prevádzke okrem zberaných odpadov vzniká aj zmesový komunálny odpad, ktorého zber bude zabezpečený prostredníctvom mesta Bratislava. Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadení, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana, ako aj vymedzenie povinností a zodpovednosti pracovníkov navrhovanej činnosti tak pri obsluhe, ako aj údržbe zariadení bude v plnom súlade s požiadavkami platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Navrhovaná činnosť spĺňa požiadavky na plynulú, bezporuchovú prevádzku. Zdroje hluku a vibrácií Zdrojmi hluku počas prevádzky bude doprava odpadov do zariadenia a zo zariadenia, nakladanie, manipulácia , strihanie, rezanie. Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke sa očakáva v navrhovanom zariadení zvýšená hladina hluku, z dôvodu chodu hydraulických nožníc na strihanie oceľového šrotu a zvýšenej dopravnej premávke automobilov, ktoré ale majú prístup do zariadenia z ulice Púchovská. Zariadenie, určené na rezanie bude vybavené protihlukovými opatreniami, ktoré budú zabezpečovať hygienicky povolené hodnoty hluku v súlade s vyhláškou 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Protihlukové opatrenia zabezpečia, že denné povolené hodnoty hluku v najbližšej obytnej oblasti budú dodržané v hodnotách do 50 dB. V nočných hodinách nebude prevádzka v zariadení prebiehať. Zariadenie je vybavené celoobvodovou kapotážou s použitím špeciálnych izolačných panelov, pohlcujúcich hluk. Použité opatrenie zabezpečí splnenie stanovených limitov pre prípustné zaťaženie hlukom. Územie, v ktorom je areál, kde bude zariadene lokalizované je z hľadiska prípustných hodnôt hluku zaradený do kategórie územia IV. územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov so stanovenou maximálnou hladinou hluku do 70 dB. Činnosť sa bude realizovať v rámci plôch priemyselnej výroby kde je už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti viacerých významných zdrojov hluku (cestná sieť, iné prevádzky) zaťaženie pomerne výrazné. Žiarenie a iné fyzikálne polia , teplo, zápach a iné výstupy Navrhovaná činnosť nepredpokladá vznik osobitných foriem fyzikálneho žiarenia, nevyvolá zmenu hodnôt magnetického a radónového žiarenia v posudzovanom území . Prevádzka nebude produkovať teplo, zápach ani iné výstupy. Vyvolané investície Vyvolané investície predstavujú náklady na zakúpenie špecializovaných skladovacích kontajnerov. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Priame a nepriame vplyv na životné prostredie Samotná činnosť – prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov (využiteľných ako druhotné suroviny) má na jednotlivé zložky životného prostredia priamy a nepriamy vplyv. Dlhodobé priame aj nepriame vplyvy na zložky životného prostredia - dlhodobý pozitívny vplyv na obyvateľstvo. Prevádzka zariadenia ovplyvňuje možnosti spätného využitia odpadov ako druhotných surovín. Dlhodobé negatívne vplyvy (prach, hluk.) na obyvateľstvo - počas prevádzky sa tieto vplyvy eliminujú dodržiavaním technických opatrení (pracovný čas, udržiavanie čistoty a poriadku). Osobitné technické opatrenia na ochranu všetkých zložiek životného prostredia sú podrobne rozpracované v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zber odpadov. Areál nebude zdrojom negatívnych nepriamych vplyvov na životné prostredie. Nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, v predmetnej lokalite sa nenachádzajú chránené druhy rastlín alebo živočíchov, ani chránené biotopy. Uvedená činnosť nekoliduje so záujmami ochrany iných objektov a území významných pre životné prostredie. Pri zmene a prevádzkovaní navrhovanej činnosti, pri dodržiavaní všetkých legislatívnych predpisov a prevádzkových poriadkov, nedôjde ku kontaminácii horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd, ani ku kontaminácii ovzdušia, nebudú ovplyvnené zdravé životné podmienky obyvateľov priameho ani širšieho okolia. Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo Na globálnej úrovni ide o pozitívnu aktivitu, ktorou sa dosiahne zlepšenie životného prostredia. Zvýšenou mierou zhodnocovania odpadov sa znižuje celkové množstvo odpadov, ktoré je potrebné zneškodniť a znižujú sa aj nároky na prírodné zdroje surovín. To je cesta k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Na lokálnej úrovni sú s navrhovanou činnosťou spojené vplyvy na pracovníkov zariadenia. Tieto vplyvy sú riešiteľné na úrovni pracovno-právnych vzťahov, uplatnením predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Z predložených dokumentov je možné konštatovať, že popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t. j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva alebo zložky životného prostredia. Navrhovaná činnosť, vzhľadom na svoje umiestnenie, charakter, rozsah a prijaté, resp. navrhované opatrenia, nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Vplyv na horninové prostredie a reliéf Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti a jej umiestnenie neočakávame žiadne negatívne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Vplyvy na reliéf a horninové prostredie hodnotíme ako málo významné . Vplyvy na povrchové a podzemné vody V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Možné ohrozenie kvality podzemných vôd predstavuje prípadný havarijný stav na betónových spevnených plochách pri manipulácii s odpadmi alebo únik ropných látok z mechanizmov. Pri správnej prevádzke areálu sú tieto trvalé vplyvy, v dôsledku ktorých môže dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd, nepravdepodobné. Navrhovanou činnosťou sa nezmení miera existujúcich potenciálnych vplyvov na kvalitu podzemných vôd oproti súčasnosti. V existujúcej prevádzke sa uplatňujú všetky dostupné opatrenia pre elimináciu havarijného úniku znečisťujúcich látok. Vplyvy existujúcej prevádzky na podzemné prostredie hodnotíme ako mierne negatívne, priame, dlhodobé, vratné. Vplyvy na ovzdušie Pri prevádzke bude ovzdušie ovplyvnené činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Vzhľadom na kapacitu zariadenia sa predpokladá minimálne zvýšenie dopravného zaťaženia priľahlých komunikácií oproti existujúcemu stavu. Optimalizáciou prepravy dôjde k zníženiu množstvu prepravných prostriedkov a k zníženiu koncentrácie výfukových splodín v ovzduší. Pôjde o zanedbateľné množstvo emisií. Prevádzka zariadenia nebude kategorizovaná ako zdroj znečistenia ovzdušia. Vplyvy na hlukovú situáciu V dôsledku zvýšenia intenzity dopravy a v dôsledku manipulácie a zhodnocovania odpadov sa zvýši aj intenzita hluku a vibrácií na dotknutom území. Ide o priamy negatívny vplyv, avšak nie veľmi významný z dôvodu prevádzky existujúceho zariadenia v areáli. Zvýšenie hluku bude mať dlhodobý charakter, avšak len počas prevádzkovej doby zariadenia. Vplyv na dopravu Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy. Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie a funkčnú železničnú vlečku. Pre potreby činnosti zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov sa predpokladá s prejazdom 10 - 11 vozidiel denne. Vystupujúce odpady z areálu budú odvážané prevažne s využitím železničnej dopravy. Pri tejto preprave bude využitá jestvujúca a aj v súčasnosti používaná železničná vlečka, ktorá sa nachádza priamo v areáli navrhovateľa. Dopravná obsluha v rámci areálu sa bude vykonávať po jestvujúcich komunikáciách v areáli. Navrhovaná prevádzka nevyvolá významné zvýšenie intenzity dopravy na jestvujúcich komunikáciách. Navrhovanou činnosťou nevznikne požiadavka na budovanie, alebo rekonštrukciu jestvujúcich štátnych, resp. areálových komunikácií, ani parkovacích plôch. Parkovanie mechanizmov, nákladných áut, ako aj vozidiel zamestnancov prevádzky bude zabezpečené na jestvujúcich spevnených plochách v areáli prevádzky. Navrhovaná činnosť si nevyžiada budovanie nových parkovacích miest, nakoľko súčasný stav bude dostatočne vyhovujúci aj pri spustení prevádzky novej činnosti v rámci jestvujúcich plôch v areáli navrhovateľa. Odvoz odpadu a logistiku zvozu zo zariadenia bude koordinovať prevádzkovateľ tak, aby boli odpad odvážajúce vozidlá vyťažené a zároveň nedochádzalo k preplneniu kapacity prevádzky. Vplyvy na pôdu Pre navrhovanú činnosť nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy, nakoľko sa jedná o existujúce zariadenie v priemyselnej časti mesta. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby a počas prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok z dopravných prostriedkov a pod.). Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno očakávané vplyvy na pôdu hodnotiť ako nevýznamné. Vplyvy na odpadové hospodárstvo Pozitívny vplyv navrhovanej činnosti sa prejaví v znížení množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním a zvýšení podielu zhodnocovaných odpadov, čo je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladá, že navrhovaná zmena popisovaná v oznámení by mohla vyvolať iné vplyvy, ktoré neboli uvedené v oznámení. Popisovaná činnosť pravdepodobne nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t. j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia. Vplyv na krajinu Navrhovaná činnosť bude realizovaná na jestvujúcich plochách areálu. Navrhovaná zmena priamo nezasahuje žiadny z prvkov ÚSES, tzn. nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES ani iných biologicky hodnotných území. Vplyv hodnotíme ako nevýznamný. Synergické a kumulatívne vplyvy Na základe zhodnotenia vplyvov, ktoré by mohla hodnotená činnosť spôsobiť, nepredpokladáme žiadne negatívne vplyvy s dopadom na životné prostredie ani na zdravotný stav a pohodu obyvateľstva oproti súčasnému stavu. Vplyvy na chránené územia Uvedená lokalita nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy chránených území ani ich ochranných pásiem, nie je súčasťou žiadneho vyhláseného ani navrhovaného chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho významu. Navrhovaná zmena činnosti je lokalizovaná v území, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Hodnotenie zdravotných rizík Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká. Navrhovaná činnosť je jednoduchou činnosťou bez nároku na zvláštne technické a technologické zabezpečenie bez potreby úpravy odpadov, ktoré sú predmetom návrhu. Pri vykonávaní činností spojených so zberom odpadov budú zamestnanci prichádzať do styku prevažne s ostatnými druhmi odpadov. V prípade nesprávnej manipulácie s vybranými druhmi nebezpečného odpadu (napr. vyradené akumulátory) kedy môže dôjsť k úniku nebezpečnej látky, ich rozbitiu, je kontakt s pôdou a prípadne podzemnou vodou obmedzený na minimum. Zber odpadov bude vykonávaný v certifikovaných kontajneroch uložených na spevnenej ploche alebo v uzatvorenej miestnosti s betónovou izolovanou podlahou opatrenou zbernou nádobou. Prípadné vplyvy na podzemnú vodu môžu byť spôsobené nesprávnou manipuláciou a zanedbaním povinností pri manipulácii, preprave a pod. Samozrejmým predpokladom je dodržanie všetkých bezpečnostných, technických a legislatívnych podmienok prevádzkovania zariadenia. Prevádzka zariadenia nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok, hluku ani iných nepriaznivých vplyvov, ktoré by mohli ovplyvniť verejné zdravie. Prevádzkované činnosti spĺňajú, a navrhované činnosti budú spĺňať, technické, technologické, požiarne a bezpečnostné predpisy, ktoré eliminujú potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí. Navrhovaná činnosť bude realizovaná na základe získaných povolení vydaných podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenska a EÚ. Zariadenia a materiály, ktoré budú vyžívané pri navrhovanej činnosti musia byť konštruované tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov. Pri plnom rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o zdravé pracovné podmienky, nebude mať realizácia navrhovanej zmeny závažný negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie a to ani v kumulatívnom a synergickom ponímaní. Prevádzkou zariadenia nebude dochádzať k poškodzovaniu a znečisťovaniu prostredia nad mieru stanovenú platnými právnymi predpismi. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia (napr. chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území – NATURA 2000 – národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti) Navrhovaná činnosť nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho významu a chránených vtáčích území, ako ani na biotopy národného alebo európskeho významu, pričom je umiestnená v území s 1. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa nenachádzajú žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územia, mokrade, chránené stromy, chránené živočíchy a rastliny. Jej činnosťou nie sú priamo dotknuté žiadne chránené územia ani ich ochranné pásma. Areál, kde je navrhovaná činnosť vykonávaná sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov ani v chránenej vodohospodárskej oblasti. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Z hľadiska časového priebehu pôsobenia navrhovanej činnosti konštatujeme, že vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebudú významne a dlhodobo negatívne pôsobiť na žiadnu zo zložiek životného prostredia vrátane človeka. Pri prevádzkovaní zariadenia pri dodržiavaní predpisov na úseku odpadového hospodárstva, bezpečnosti a zdravia pri práci a vlastných prevádzkových predpisov, nepredpokladáme vznik stavov vedúcich k zníženiu kvality ovzdušia, vodného a pôdneho prostredia, alebo ovplyvňovaniu kvality života obyvateľov žijúcich v území. Podľa dostupných podkladov, nie sú na lokalite navrhovanej činnosti a v blízkom kontaktnom území známe také environmentálne problémy, ktoré by bránili uskutočneniu a prevádzkovaniu navrhovanej činnosti. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice Na základe komplexného posúdenia rozsahu a lokalizácie činnosti a predpokladaných vplyvov na životné prostredie neboli identifikované žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok) V čase spracovania zámeru podľa zákona o posudzovaní neboli známe žiadne iné súvislosti, ktoré by mohli mať vplyv na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov v dotknutom území. Vytvorením podmienky následného zhodnocovania odpadov budú viac šetrené neobnoviteľné zdroje surovín potrebné na výrobu výrobkov pre komunálnu a priemyselnú spotrebu. Priame alebo nepriame negatívne vplyvy na prvky a procesy prostredia nepredpokladáme. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti Pri realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladáme a neočakávame žiadne riziká, ktorých význam by mohol vylúčiť očakávané ciele alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. Potenciálne riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku nasledovných príčin: zlyhanie technických opatrení (havárie na dopravných prostriedkoch, nesprávne zaobchádzanie so skladovanými surovinami, únava materiálu a pod.), zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny), sabotáže, vlámania a krádeže, vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – „vyššia moc“), prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie). Nehody a havárie môžu mať tieto následky: požiar, škody na majetku, poškodenie zdravia alebo smrť. Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad (v pracovnom procese ale aj budúcich obyvateľov navrhovanej rodinnej zástavby), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera zodpovednosti. Vo všeobecnosti prevenčným opatrením k nepredvídaným situáciám je vypracovanie manipulačných poriadkov a riadne zaškolenie pracovníkov. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané (predpokladané) vplyvy činnosti (priame, nepriame, kumulatívne), ktoré môžu vzniknúť počas jej výstavby, prevádzky (v štandardnom a neštandardnom režime, t. j. aj počas havárií). Cieľom environmentálneho posudzovania je nielen identifikovať významné vplyvy, ale nájsť k nim aj prijateľné riešenia, ktorými sa jednotlivé prvky životného prostredia ochránia alebo sa zmiernia nepriaznivé vplyvy na ne. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich legislatívnych noriem, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok, ako aj z opatrení, ktoré vyplývajú zo stanovísk dotknutých orgánov. Pri navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať nasledovné technické, organizačné a administratívne opatrenia: Opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva Súčasťou prevádzkovej dokumentácie budú - Prevádzkový poriadok zariadenia, Havarijný plán, Evidencia odpadu, Identifikačné listy nebezpečného odpadu. Počas realizácie činnosti je navrhovateľ povinný požiadať o súhlas podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z., odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, zabezpečiť udržiavanie technologických zariadení, strojov a vozidiel v dobrom technickom stave, zabezpečovať pravidelný odvoz vytriedených odpadov, prevádzku označiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., realizovať pravidelné školenia pracovníkov v oblasti BOZP, PO ako aj z predpisov odpadového hospodárstva, zabezpečiť havarijnú pripravenosť pre prípad havárie (havarijné plány), akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z priebehu procesu posudzovania vplyvov v rozsahu, v akom budú premietnuté do rozhodnutia príslušného orgánu, dodržiavať a riadiť sa príslušnými ďalšími rozhodnutiami a povoleniami štátnych a samosprávnych orgánov. Základným legislatívnym predpisom je zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Územnoplánovacie opatrenia nie sú potrebné, nakoľko posudzovaná činnosť plne rešpektuje platný územný plán pre dotknuté územie. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala V prípade hodnotenia nulového stavu záujmovej lokality je potrebné uviesť, že sa jedná o existujúci areál, ktorý v minulosti bol využívaný na zber druhotných surovín. Umiestnenie navrhovanej prevádzky pokladá navrhovateľ za environmentálne, ekonomicky vhodné a za technicky realizovateľné. Vybudovanie zariadenia na zber odpadov sa pozitívne prejaví v zlepšení služieb tohto typu v regióne. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnou dokumentáciou pre dotknuté územie. Navrhovaná činnosť je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR spracovaného na roky 2015 - 2020, v ktorom sa kladie dôraz na zvýšenie triedenia a materiálového zhodnocovanie odpadov. Záver: Okresný úrad Bratislava v rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní, pričom prihliadal na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto jej vykonávania, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Po preverení skutkového stavu je možné konštatovať, že zámer navrhovanej činnosti neopomenul žiadne predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území národnej siete ani európskej sústavy chránených území. Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo v dotknutom území. Navrhovaná činnosť pravdepodobne nebude zdrojom zvýšeného hluku, vibrácií, zápachu ovplyvňujúci zdravotný stav človeka. Pri dodržaní legislatívnych predpisov, všetkých technických a bezpečnostných opatrení sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a na stabilitu horninového prostredia. Príslušný orgán vychádzal tiež zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov a dotknutej verejnosti). Okresný úrad Bratislava zohľadnil požiadavky vyplývajúce zo stanovísk Mestskej časti Bratislava – Rača, Ministerstva dopravy SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a Hlavného mesta SR Bratislava. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní požiadaviek uvedených v tomto rozhodnutí a pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10010
Doručuje sa
FRADEX recycling s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská  8,  82009 Bratislav a, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1 , 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BRATISLAVE, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenská republika