Zápis do ZŠ Na Pántoch

Kontakt

Školský úrad
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 08:00 - 12:00
Informácie pre rodičov predškolákov zo spádovej oblasti ZŠ Na Pántoch 9
(v budúcnosti spádovej oblasti ZŠ Plickova 9)
 
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční za účasti zákonných zástupcov a detí a v zmysle VZN č.5/2022 MČ Bratislava-Rača o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
 
Termín a čas  zápisu :
         piatok   29. apríla 2022                     od 15:00 hod.  do 18:00 hod.
         sobota   30. apríla 2022                    od   9:00 hod.  do 12:00 hod.
 
Miesto zápisu:   
pre ZŠ Na Pántoch 9, Bratislava sa zápis uskutoční v priestoroch ZŠ Tbiliská 4
 
Podľa § 19, § 20 a § 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie, prípadne zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, alebo vydať rozhodnutie o oslobodení od povinnej školskej dochádzky.
 
Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:
 • rodný list dieťaťa,
 • platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov,
 • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení
 • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) s prihlásením do našej školy.
 
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakty na zákonných zástupcov.
 
Link na elektronickú prihlášku ZŠ Na Pántoch 9, Bratislava:  https://zsnapantoch.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt
Prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie elektronickej prihlášky najneskôr do 28. apríla 2022.  
 
Rodičia detí, ktorí už vyplnili elektronickú prihlášku, ju vytlačenú prinesú a odovzdajú v škole v deň zápisu a deti absolvujú zápis.
Prihlášku (žiadosť o prijatie dieťaťa) na plnenie povinnej školskej dochádzky musia verifikovať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa vlastnoručným podpisom!!!
 
Benefity dočasnej ZŠ Na Pántoch:
 • Zrekonštruované triedy dočasnej ZŠ Na Pántoch - vo všetkých triedach boli vymenené svietidlá, podlahy a triedy boli vymaľované.
 • V triedach budú interaktívne tabule a nové zariadenie, stoly a stoličky, ktoré budú potom následne po roku presťahované do ZŠ Plickova.
 • V priestoroch školy bola inštalovaná aj nová sanita a vodovodné batérie.
 • Škola bude vo vyhradených hodinách využívať aj veľkú telocvičňu a reštauračne dizajnovanú jedáleň SOŠ hotelových služieb a obchodu.
 • Škola môže využívať aj plaváreň priamo v areáli dočasnej ZŠ Na Pántoch (v rámci hodín telesnej výchovy plus a popoludňajšieho krúžku).
 • Mestská časť zabezpečí rozšírené školské spoje v potrebnej kapacite premávajúce ku dočasnej ZŠ Na Pántoch (aj s doprovodom pre deti).
 
Informácie o rekonštruovanej ZŠ Plickova:
 • Aktuálny stav rekonštrukčných prác môžete sledovať na  https://www.plickova.sk/fotogaleria/ a Nedostatok tried vyrieši len Plickova • ZŠ Plickova Rača
 • Na ZŠ Plickova uvažujeme od septembra 2023 aj nad otvorením vyšších ročníkov 1. stupňa (1. až 4. ročník). V prípade vyšších ročníkov uvidíme aj podľa toho, aký bude predbežný záujem.
 • ZŠ Plickova bude v budúcnosti fungovať ako plne organizovaná základná škola s deviatimi ročníkmi s kapacitou 35 tried vrátane odborných učební.
 
Do spádovej oblasti ZŠ Na Pántoch 9 (v budúcnosti ZŠ Plickova 9) spadá centrálna časť Rače s ohraničením ulíc Hečkova-Žitná-Stratená v západnej časti Rače a ohraničením ulíc Trávna-Detvianska-Popolná vo východnej časti Rače plus všetky ulice vo Východnom (Rendezi):
 
Základná škola, Na Pántoch 9 (v budúcnosti Základná škola, Plickova 9) – obvod platí pre žiakov základnej školy s trvalým bydliskom:
 
A Alstrova                  
B Barónka Bukovinská                  
B Bojnická č.: 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 55, 65    
Č Čachtická Červená          
D Demänovská Dopravná        
H Hečkova Hrušková Hybešova                
J Jakubská Jurkovičova            
K Kadnárova 71-107, 90-108 Kafendova Kaplinská Knižková dolina Koľajná Kubačova    
M Modrý chodník Mrázová Mudrochova        
N Nám. A. Hlinku Na pasekách Novohorská          
O Oblačná Ondrejská                  
P Pastierska Plickova Pribylinská Pri kolíske Pri Šajbách                
R Remeselnícka Rostovská Rumunská                
S Sadmelijská Sklabinská Stará Stupavská Strapcová ulica Staviteľská Stolárska              
S Stratená Strelkova Stupavská                    
Š Šúrska                    
Ú Úžiny              
V Vtáčiková cesta Východná  
Z Zvončeková Zlatá              
Ž Žitná Žulová Žabí majer  
                                                                                                 
*V školskom roku 2022/2023 adresa Karpatské námestie 10/A, ulica Na Pántoch a všetky ulice obce Zálesie budú patriť do školského obvodu (spádovej oblasti) ZŠ Na Pántoch 9.