Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!

Obrázok ku správe: Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!
23.03.2017 - Oznamy

Zápisy detí do všetkých materských aj základných škôl v Rači prebehnú v apríli. Prečítajte si najzákladnejšie informácie. Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača bude v období od 18.04.2017-28.04.2017. Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí budú prednostne prijaté deti s 
a) trvalým pobytom zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa MČ Rača, 
b) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa - potvrdené predložením potvrdenia z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti, 
c) predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v tej istej MŠ, 
d) k 15.09.2017 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky, 
e) ďalšie kritéria na prijímanie detí do MŠ určené v školskom poriadku MŠ. 
V MŠ je možné umiestniť aj deti s trvalým bydliskom mimo územia MČ Rača za predpokladu, že to kapacitné možnosti MŠ umožnia. Rozhodnutie o umiestnení alebo neumiestnení dieťaťa v MŠ vydá riaditeľ škôlky do 31.5.2017.

V apríli tiež prebehnú zápisy do základných škôl. Na oboch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača v ten istý termín. ZŠ na Hubeného ulici bude zapisovať budúcich prváčikov v piatok 21. apríla 2017 od 15.00 do 18.00 hod, na ZŠ na Tbiliskej ulici začnú v tento deň o hodinu skôr, o 14.00 hod. Zápis bude na oboch školách pokračovať aj v sobotu 22. apríla. 2017 od 9.00 do 12.00 hod.  Na Spojenej škole de La Salle sa zápis bude konať skôr – v piatok 7. apríla od 14.30 do 18.00 hod a v sobotu 8. apríla od 9.00 do 12.00 hod. Na zápis treba prísť s dieťaťom a občianskym preukazom, je vhodné priniesť aj rodným list dieťaťa. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.raca.sk.


KONTAKTY NA MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY V RAČI