Zariadenie pre deti

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Emília Hlučilová
02/44 88 10 07, 0903 541 243

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava–Rača prevádzkuje Zariadenie pre deti v objekte materskej školy na Tbiliskej č. 2. Zariadenie zabezpečuje výchovnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 2,5 roka, výnimočne je možné pobyt dieťaťa predlžiť do 3 rokov veku, a to len do obdobia, kým dieťa bude umiestnené v materskej škole. Dieťa do 3 rokov veku môže byť umiestnené v zariadení pre deti do 31.08. bežného roku.
Kapacita zariadenia pre deti je stanovená na 20 detí.

Prevádzka zariadenia pre deti je denne v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Úlohou zariadenia pre deti je výchovná starostlivosť,  zabezpečovanie všestranného harmonického rozvoja detí a zaradenie ich do výchovno-vzdelávacieho procesu. Starostlivosť je orientovaná hlavne na oblasť dodržiavania hygienických návykov, stravovacích návykov a viesť ich k sebaobslužným zručnostiam. Uplatňuje sa hravý režim dňa. Medzi výchovné zamestnanie sa zaraďuje telesná, rozumová, pracovná, výtvarná, hudobná, mravná a estetická výchova.

Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia pre deti:
  • podanie žiadostí o umiestnenie dieťaťa do zariadenia pre deti, 
  • rodičia dieťaťa / zákonní zástupcovia dieťaťa musia byť zamestnaní, alebo študujúci na strednej alebo vysokej škole dennou formou.
Vedúca zarioadenia pre deti podľa aktuálneho stavu informuje rodičov o termíne, podmienkach prijatia a nástupu dieťaťa do zariadenia. Dieťa rodičov/zákonných zástupcov a dieťa osamelej matky s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava–Rača má pri umiestňovaní do zariadenia prednosť.