Zber komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok z domácností

Obrázok ku správe: Zber komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok z domácností
25.03.2020 - Oznamy

Vážení občania, zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok bude prebiehať 23.5.2020 v čase od 8:00 h.. Zber uskutoční Magistrát hlavného mesta SR Bratislava za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Rača, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.                         
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.
 
  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
 
              Harmonogram zberu – jar 2020
Dátum  Hodina Mestská časť Adresa pristavenia vozidla
16.5.2020 8:00-10:00 Záhorská Bystrica Gbelská ul., pri požiarnej zbornici
16.5.2020 8:00-10:00 Devínska Nová Ves Istrijská ul., pred bývalou požiadnou zbrojnicou
16.5.2020 8:00-10:00 Karlova Ves Kempelenova ul. na parkovisku
16.5.2020 10:30-12:30 Lamač Segnáre - obratisko MHD
16.5.2020 10:30-12:30 Dubrávka Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici
16.5.2020 10:30- 12:30 Devín Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici
       
23.5.2020 8:00-9:00 Rača Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)
23.5.2020 9:10-10:00 Rača Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného 
23.5.2020 8:00-10:00 Ružinov Ružová dolina, pri základnej škole
23.5.2020 8:00-10:00 Nové Mesto areál EKO podniku na Račianskej ulici
23.5.2020 10:30-12:30 Vajnory Zberné miesto na ul. Pri Mlyne (v objekte starej zbene druhotných surovín)
23.5.2020 10:30-12:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
23.5.2020 10:30-12:30 Petržalka Ovsište nám. č.1, vedľa OD Jednota
       
30.5.2020 8:00-10:00 Čunovo Na hrádzi, zberné miesto
30.5.2020 8:00-10:00 Jarovce kontajnerové stanovište Študienac
30.5.2020 8:00-10:00 Vrakuňa Žitavská 5, objekt Žitava
30.5.2020 10:30-12:30 Rusovce Vývojová ul., zberný dvor - Ruseko
30.5.2020 10:30-12:30 Podunajské Biskupice Žiacka ul. č. 2, areál MÚ
       

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.