Zberný dvor je už otvorený

Obrázok ku správe: Zberný dvor je už otvorený
18.04.2017 - Oznamy

V utorok 18. apríla sa o 12. hodine napoludnie otvoril zberný dvor Pri Šajbách. Občanom Rače bude k dispozícii až do 15. novembra tohto roku. Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

Zberný dvor je v prevádzke od 15.4. bežného roku do 15.11. bežného roku s prevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Utorok 12,00 – 18,00 hod.
Štvrtok 12,00 – 18,00 hod.
Sobota 8,00 – 14,00 hod.


Zberný dvor je určený:
a) pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava - Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad osobne preukázať:
identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislava - Rača
dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).
b) pre osoby, ktoré majú na území MČ Rača záhradu, ktoré sa preukážu platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov alebo iným dokladom preukazujúcim vlastníctvo alebo nájom záhrady.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:

  • objemný komunálny odpad 
  • drobný stavebný odpad 
  • biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu 
Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Všetky potrebné informácie o zbernom dvore nájdete tu.

Služba ZELENÝ TAXÍK vznikla v snahe predísť vytváraniu čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách a mala v minulom roku veľký úspech. Rovnako ako zberný dvor je vyhradená pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Rači. Poplatok za službu je 8 eur, pre ľudí starších ako 62 rokov sú to 2 eurá.  

Všetko o službe Zelený taxík nájdete tu