Žiadosť o poskytnutie dotácie

Mestská časť Bratislava-Rača na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti poskytuje dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská časť, iná obec alebo vyšší územný celok a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta a v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení VZN č. 7/2017 a VZN 5/2018.

Úplné znenie VZN č. 3/2016

Dotácie sa poskytujú najmä za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a pod.

O poskytnutí dotácie rozhoduje
- do 330 € vrátane starosta mestskej časti po prerokovaní žiadosti vo vecne príslušnej odbornej komisii a vo finančnej komisii miestneho zastupiteľstva a v Miestnej rade miestneho zastupiteľstva,
- nad 330 € miestne zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti vo vecne príslušnej odbornej komisii a vo finančnej komisii miestneho zastupiteľstva a v Miestnej rade miestneho zastupiteľstva.

Kontakt:

Kancelária prvého kontaktu
02/49 11 24 11
info@raca.sk


 

Poskytovanie nenávratných dotácií

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018