A A A

Žiadosti o dotácie je možné podať do 29. februára 2024

pridané: 02.01.2024 kategória: Oznamy
Žiadosti o dotácie je možné podať do 29. februára 2024

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava schválilo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2023 uznesením č. UZN 186/12/12/23/P nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2023 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré je účinné od 1. januára 2024.

Nové VZN posúva termín podávania žiadostí o mesiac skôr, a to do konca februára 2024. Tak ako doteraz sa žiadosť podáva elektronicky prostredníctvom portálu raca.egrant.sk.

Organizáciám zloženým zo seniorov alebo občanov so zdravotným znevýhodnením, na základe ich žiadosti, poskytnú poverení zamestnanci miestneho úradu formou asistovaného podania pomoc pri podaní žiadosti.

Žiadosti, ktoré nebudú podané elektronicky prostredníctvom portálu raca.egrant.sk, sa nebudú posudzovať.

Dotácie je možné poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, ak je to v prospech rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača a jej obyvateľov.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Dotácie je žiadateľom možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti realizovaných v oblastiach:

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a adaptácia na zmenu klímy, najmä na účely podpory:

– zlepšovania vzťahu obyvateľov k ich bezprostrednému okoliu,

– obnovy alebo tvorby zelene na území mestskej časti,

– vzdelávacích environmentálnych programov a projektov,

– zvyšovania infiltrácie zrážkových vôd nahradzovaním nepriepustných plôch priepustnými,

– vytvárania vodných prvkov, ktoré zbierajú a zadržiavajú zrážkovú vodu a/alebo ktoré ochladzujú okolité prostredie (napr. jazierka zbierajúce zrážkovú vody zo striech alebo okolitého terénu, väčšie fontány, ktoré ochladzujú blízke okolie),

– využívania vegetácie na ochladzovanie budov a na zadržiavanie a využívanie zrážkovej vody (napr. vegetačné strechy, popínavá vertikálna zeleň na budovách, dažďové záhrady),

– tienenia priestorov prístupných verejnosti (prístrešky, pergoly),

– opatrení na zachytávanie a využívanie zrážkovej a odpadovej vody na/v budovách;

 1. VINOHRADNÍCTVO, najmä na účely podpory a rozvíjania vinohradníctva a vinárskych tradícií;
 2. SOCIÁLNA, humanitárna, charitatívna oblasť a oblasť zdravotníctva, najmä na účely podpory:

– programov a projektov pre seniorov, rodiny s deťmi a občanov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, predovšetkým programov, ktoré nie sú pokryté činnosťou oddelenia pre sociálne veci,

– činnosť neziskových organizácií zavádzajúcich inovatívne metódy a služby najmä v oblasti sociálnej prevencie, sanácie rodinného prostredia, sociálno – zdravotných služieb,

– podujatí pre deti a mládež so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením,

– rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanov;

 1. ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE, najmä na účely podpory:

– mimoškolskej činnosti a práce s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl pôsobiacich na území mestskej časti,

– využitia voľného času mládeže,

– voľnočasových aktivít pre deti, mládež a rodiny,

– preventívnych opatrení voči sociálno-patologickým javom,

– súťaživosti detí materských a základných škôl na území mestskej časti a ich účastí na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,

– letných táborov pre deti,

– školy hrou,

– zvýšenia bezpečnosti v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,

– zvýšenia kvality vzdelávania a inovácií;

 1. KULTÚRA, najmä na účely podpory:

– rozvoja záujmovo-umeleckej tvorivosti,

– tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt,

– prehliadok, súťaží, koncertov, vystúpení a festivalov,

– pôvodnej tvorby (film, divadlo, literatúra, hudba),

– uchovávania a rozvíjania miestnych tradícií,

– vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry a ich zavádzania;

 1. vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) uzamykateľných stanovíšť zberných nádob – kontajnerov (KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ) v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou na odvoz odpadu;
 2. ŠPORT, najmä na účely podpory:

– rozvoja masovej a rekreačnej telesnej výchovy,

– účasti talentovaných športovcov, jednotlivcov a kolektívov z mestskej časti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,

– športových podujatí pre verejnosť,

– rozvoja mládežníckeho športu,

– organizovania športových súťaží na úrovni mestskej časti,

– výkonnostného športu a organizovaného športu na území mestskej časti,

– športovania detí a mládeže.

 

Dotácie nie je možné poskytnúť na

– úhradu nákladov vykonávaných aktivít a podujatí z predchádzajúcich rokov alebo ich refundáciu, okrem dotácií na vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) kontajnerových stojiská,

– uskutočnenie podujatia s účelom a cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, extrémistického zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a podobne,

– finančné dary a finančné investície, bankové operácie, odpisy, leasing, pokuty, dotácie inému subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným so žiadateľom, na úhradu akejkoľvek dane a preddavku na daň,

– splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

– úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní u žiadateľa, okrem úhrady miezd na základe dohody o brigádnickej práci študenta a seniora,

– úhradu stravného a cestovných náhrad u žiadateľa

– nákup alkoholických a tabakových výrobkov,

– nákup pohonných látok nesúvisiacich priamo s obstaraním tovarov a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu,

– úhradu nájomného vrátane úhrad za energie súvisiacich s nájomným, ktoré nesúvisí s účelom poskytovania dotácií podľa tohto nariadenia,

– na finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov,

– na úhradu nákladov, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z vecne príslušného ministerstva alebo finančný príspevok z rozpočtu mestskej časti v zmysle platnej legislatívy na zabezpečovanie sociálnej služby, a tých istých položiek rozpočtu projektu, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z iných zdrojov.

 

Žiadosť musí obsahovať:

 1. a) meno a priezvisko alebo názov a adresu trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa, IČO, kontakty (telefón a e-mail),
 2. b) stanovy potvrdené MV SR u občianskeho združenia, nadačnú listinu potvrdenú MV SR u nadácie, štatút u neziskovej organizácie (neoverené kópie),
 3. c) názov banky, číslo a názov účtu žiadateľa,
 4. d) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (nie starší ako jeden rok) alebo kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu (nie starší ako jeden rok),
 5. e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy voči hlavnému mestu, organizáciám založeným a zriadeným hlavným mestom a štátu, okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu (záväzky voči mestskej časti budú overené priamo pri podaní žiadosti),
 6. f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v procese reštrukturalizácie, v úpadku a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
 7. g) čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a presné,
 8. h) popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom dotácie,
 9. i) miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť,
 10. j) merateľné vyjadrenie pozitívneho dopadu na mestskú časť (podľa účelu požadovanej podpory, napr.: počet zapojených občanov, detí, seniorov, počet návštevníkov, účastníkov, veľkosť členskej základne, výmera podporených vinohradov, ošetrených pozemkov, počet opatrení na ochranu životného prostredia, m2 vybudovaných kontajnerových stojísk a pod.),
 11. k) celkový rozpočet projektu alebo činnosti v príslušnom kalendárnom roku,
 12. l) výšku žiadanej dotácie,
 13. m) vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť financované,
 14. n) účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
 15. o) časový harmonogram použitia dotácie,
 16. p) návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor, spoluorganizátor, partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie mestskej časti.

 

K žiadosti o dotáciu na vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) kontajnerových stojísk okrem toho treba doložiť:

 1. a) projektovú dokumentáciu, ktorá bola podkladom pre stavebné konanie, resp. ohlásenie drobnej stavby (ak je v čase podania žiadosti k dispozícii),
 2. b) stavebné povolenie, resp. súhlasné stanovisko stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe (ak je v čase podania žiadosti k dispozícii),
 3. c) preukázanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom má byť kontajnerové stojisko vybudované alebo zrekonštruované.

 

Viac informácií o presnom postupe podávania a vyhodnocovania žiadostí nájdete v priloženom VZN č. 11/2023.