A A A

Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Mgr. Michal DROTOVÁN sa narodil 21. októbra 1981 v Bratislave. Na pozíciu starostu mestskej časti Bratislava-Rača nastúpil 10. decembra 2018.

Webstránka: www.drotovan.sk

FB stránka: www.facebook.com/michal.drotovan

Vzdelanie

2002 - 2007

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: politológia (udelený titul Mgr.)

2004 - 2007

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: geografia a verejná správa (udelený titul Bc.)

2008 - 2011

Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor: právo a medzinárodný obchod (udelený titul Bc.)

Profesionálna kariéra

07/2006 - 04/2007

Tempo s.r.o., vysunuté pracovisko Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava pozícia: personalista pre Volkswagen Slovakia, a.s.

06/2007 - 04/2010

P&Bert Management Consulting Group Slovakia, s.r.o., Bratislava pozícia: HR Consultant

08/2009 - 07/2010

Opteam Finland, s.r.o., Bratislava pozícia: HR Coordinator

01/2011-05/2012

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Bratislava

06/2012-01/2015

Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Bratislava, vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty

05/2009-05/2015

Political Consulting, s.r.o., Bratislava, vlastník

12/2010-12/2018

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača, poslanec

03/2015-12/2018

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Bratislava, 04/2015-08/2017 vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia, 07/2017-11/2018 prednosta miestneho úradu

07/2018-01/2019

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., člen dozornej rady

12/2017-11/2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, poslanec

od 10.12.2018

Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača

​Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom 5 chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
c) vykonáva správu mestskej časti,
d) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu,
e) podpisuje dohody, zmluvy, pracovnoprávne zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti.

Starosta rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré sú mu vyhradené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Starosta priamo riadi:
a) prednostu,
b) vedúceho kancelárie starostu,
c) vedúceho mediálneho a marketingového oddelenia,
d) vedúceho školského úradu,
e) vedúceho oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku.