A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Barbora Gajdošová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Tú nájdete možnosť nahlásiť “opustené”vozidlo alebo vrak, ak je pred Vašim domom alebo v blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK jeho držiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Držiteľ vozidla je povinný:  

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní v mestskej časť Bratislava – Rača, miestny úrad oddelenie životného prostredia je povinný jeho vozidlo odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko. Uvedený postup je v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak vozidlo poškodzuje životné prostredie (napr. z vozidla vyteká neznáma kvapalina), miestny úrad  bezodkladne zabezpečí odstránenie vozidla a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Ak vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia mestskej časti Bratislava – Rača, miestny úrad písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, miestny úrad  odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. 

Mestská časť je oprávnená odstraňovať vozidlá z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti alebo z iného miesta, ale len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje.

Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:
•    P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, +421 2 444 600 89,
•    CSOKO spol. s r.o., Pšeničná 8B, Bratislava, +421 903/208 523,
•    AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta č. 20, Zohor, +421 903 405 154,
•    WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho č.12, Bratislava, +421 904 801 639,
•    PROMAUTO s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, . +421 903 445 428.

Zaslať na adresu barbora.gajdosova@raca.sk oznámenie o existencii takéhoto vozidla, v ktorom uvediete miesto, kde sa vozidlo nachádza, typ vozidla, farbu vozidla, ŠPZ ( ak sa na vozidle nachádza) a prípadne Vami zistenú dobu, počas ktorej je vozidlo na uvedenom mieste umiestnené.

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača zabezpečuje spoločnosť P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava.