A A A

Kontakt

Matrika
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Matričný úrad povolí zmenu mena a priezviska, ak je narodenie zapísané v našej matrike v týchto prípadoch:

– zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak,
– zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
– zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia,
– zmena priezviska  po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva  na priezvisko s ktorým osoba vstupovala do manželstva  (späťvzatie priezviska),
– zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní iba jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk,
– zmena priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
– úprava  priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,
– zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
– zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia,
– zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení,
– zmena priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko matky  a manžela.

Na  zmenu mena alebo priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jeho písomný  súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže  po nadobudnutí plnoletosti určiť druhé a tretie meno, maloletému môžu takto určiť zákonní zástupcovia.
Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien. Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je zapísané narodenie, iba raz.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. ( tzv. zložené priezvisko – otca i matky).

– Rodný list osoby, ktorá žiada o zmenu
– Sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena)
– Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená)
– Úmrtný list manžela (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova)
– Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu
– Doklad o štátnom občianstve SR (nahrádza platný občiansky preukaz alebo pas)
– Verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu (ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občana SR, ktorý je súčasne aj občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno/priezvisko, ktoré je v súlade s právnym poriadkom tohto štátu alebo tradíciou tohto štátu)

Názov Cena
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 4,00 €
Zmena priezviska maloletých detí 50,00 €
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 140,00 €

Od poplatku je oslobodená:
1. zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
2. zmena mena alebo priezviska ak ide o zmenu:
– cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
– mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
– mena z dôvodu zmeny pohlavia,
– po rozvode manželstva,
– po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
– spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,3c)
– spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,3ca)
– dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
– z dôvodu zmeny pohlavia,
– maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
– maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.