A A A

Kontakt

Kancelária prednostu, organizačný referát, OPP a BOZP

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra Slovenskej republiky v prípade, že žiadateľ nemá voči správcovi dane záväzky na dani za psa, dani za nevýherné hracie automaty, dani za predajné automaty, dani za zaujatie verejného priestranstva, z miestneho poplatku za rozvoj, ani žiadne iné finančné a majetkové záväzky.

1. Žiadosť o súhlas s výmazom spoločnosti s uvedením obchodného mena, sídla, zápisu v obchodnom registri, IČO a kontaktných údajov.
2. Doklad o zaplatení správneho poplatku (pokladničný doklad, potvrdenie o transakcii z účtu, fotokópia poštového poukazu)

– Žiadosť spolu s dokladom o zaplatení správneho poplatku je možné doručiť poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas úradných hodín.

Názov Cena
Správny poplatok 14,00 €

Správny poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, VÚB, a.s. alebo prostredníctvom online platby dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača a platbu označiť variabilným symbolom 2214Pri bezhotovostných prevodoch je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.
Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.