A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Ing. Andrea Mrvová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

– Dokladovanie iného ako vlastníckeho práva k dotknutým parcelám (ak sa zmenil oproti vydanému stavebnému povoleniu)

– 2 x Projektová dokumentácia stavby s vyznačením navrhovaných zmien a situácia osadenia stavby M 1:200. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/ zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním

– Plná moc (ak sa dá žiadateľ zastupovať)

– Vyjadrenia dotknutých orgánov vo väzbe na navrhované zmeny (napr. Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, OÚCDaPK, cestného správneho orgánu pri zmene pripojenia na komunikáciu …)

– Doklad o zaplatení správneho poplatku