A A A
Mestská časť Bratislava-Rača prevádzkuje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie starostlivosti o deti“), predtým detské jasle, v objekte Materskej školy na Tbiliskej č. 2, Bratislava. Zariadenie starostlivosti o deti zabezpečuje výchovnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, resp. kým bude dieťa umiestnené v materskej škole.
Kapacita zariadenia starostlivosti o deti je stanovená na 20 detí.

Prevádzka zariadenia starostlivosti o deti je denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Úlohou zariadenia starostlivosti o deti je výchovná starostlivosť, zabezpečovanie všestranného harmonického rozvoja detí a zaradenie ich do výchovno-vzdelávacieho procesu. Starostlivosť je orientovaná hlavne na oblasť dodržiavania hygienických návykov, stravovacích návykov a k sebaobslužným návykom. Uplatňuje sa hravý režim dňa. Medzi výchovné zamestnanie sa zaraďuje telesná, rozumová, pracovná, výtvarná, hudobná, mravná a estetická výchova.

Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa:

podanie žiadostí o umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti, 
zákonní zástupcovia dieťaťa musia byť zamestnaní, alebo študujúci na strednej alebo vysokej škole dennou formou.
Vedúca zariadenia starostlivosti o  deti podľa aktuálneho stavu informuje rodičov o termíne, podmienkach prijatia a nástupu dieťaťa do zariadenia.