A A A

Kontakt

Matrika
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00


Kniha manželstiev
 – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.


Civilné sobáše
 – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.


Sobášne dni 
sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača.Plán sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

Január 14. január 2023
28. január 2023
Júl   08. júl 2023
29. júl 2023
Február 11.február 2023
25. február 2023
August   05.august 2023
26.august 2023
Marec 11. marec 2023
25. marec 2023
September   09. september 2023
23. september 2023
Apríl 15. apríl 2023
29. apríl 2023
Október   07. október 2023
28. október 2023
Máj 13. máj 2023
27. máj 2023
November   11. november 2023
25. november 2023
Jún 10. jún 2023
24. jún 2023
December   02. december 2023
16. december 2023

Za mimo sobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.


Cirkevné sobáše
 – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.

Uzavretie manželstva civilnou formou medzi štátnymi občanmi SR:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade  pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Žiadosť o uzavretie manželstva spolu so všetkými dokladmi musia byť na matričnom úrade predložené najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva.

Samotná žiadosť o uzavretie manželstva, (formulár) je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade, snúbenci žiadosť vypíšu a podpíšu pred matrikárkou.

– Rodný list
– Doklad o štátnom občianstve
– Potvrdenie o pobyte
– Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
– Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak  ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
– Doklad o rodnom čísle
– Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
– V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Doklady o štátnom občianstve, pobyte a rodnom čísle možno nahradiť platným občianskym preukazom, alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

V prípade, že sú narodenie, úmrtie zomretého manžela alebo rozvod predchádzajúceho manželstva evidované v príslušných informačných systémoch MV SR, nie je potrebné doklady o matričnej udalosti predkladať v listinnej podobe.


Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

-Ak chce uzavrieť manželstvo štátny občan SR v cudzine a má trvalý pobyt  v našej mestskej časti, predkladá tie isté doklady ako občania SR z mestskej časti Rača a potvrdenie  z matričného úradu, že Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva. Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára.


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

-Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

– Rodný list
– Doklad o osobnom stave
– Doklad o pobyte
– Doklad o štátnom občianstve
– Úmrtný list, ak je vdovec alebo vdova
– Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený alebo rozvedená
– Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.


Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami

– Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.


Uzavretie cirkevného sobáša

– Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola alebo  náboženskej spoločnosti.

  • Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo  uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €

Uzavretie manželstva  medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €

Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00 €

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti 200,00 €

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti 100,00 €

Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti 50,00 €

Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti 100,00 €