A A A

Kontakt

Matrika
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00


Kniha manželstiev
 – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.


Civilné sobáše
 – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.


Sobášne dni 
sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača. Plán sobášnych dní v roku 2024 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača:

13.01.2024
27.01.2024

10.02.2024
24.02.2024

09.03.2024
23.03.2024

06.04.2024
20.04.2024

11.05.2024
25.05.2024

08.06.2024
22.06.2024

13.07.2024
27.07.2024

10.08.2024
24.08.2024

07.09.2024
28.09.2024

12.10.2024
26.10.2024

09.11.2024
23.11.2024

07.12.2024
14.12.2024

Za mimo sobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.


Cirkevné sobáše
 – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.

Uzavretie manželstva civilnou formou medzi štátnymi občanmi SR:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade  pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Žiadosť o uzavretie manželstva spolu so všetkými dokladmi musia byť na matričnom úrade predložené najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva.

Samotná žiadosť o uzavretie manželstva, (formulár) je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade, snúbenci žiadosť vypíšu a podpíšu pred matrikárkou.

– Rodný list
– Doklad o štátnom občianstve
– Potvrdenie o pobyte
– Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
– Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak  ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
– Doklad o rodnom čísle
– Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
– V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Doklady o štátnom občianstve, pobyte a rodnom čísle možno nahradiť platným občianskym preukazom, alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

V prípade, že sú narodenie, úmrtie zomretého manžela alebo rozvod predchádzajúceho manželstva evidované v príslušných informačných systémoch MV SR, nie je potrebné doklady o matričnej udalosti predkladať v listinnej podobe.


Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

-Ak chce uzavrieť manželstvo štátny občan SR v cudzine a má trvalý pobyt  v našej mestskej časti, predkladá tie isté doklady ako občania SR z mestskej časti Rača a potvrdenie  z matričného úradu, že Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva. Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára.


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

-Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

– Rodný list
– Doklad o osobnom stave
– Doklad o pobyte
– Doklad o štátnom občianstve
– Úmrtný list, ak je vdovec alebo vdova
– Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený alebo rozvedená
– Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.


Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami

– Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.


Uzavretie cirkevného sobáša

– Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola alebo  náboženskej spoločnosti.

  • Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo  uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100,00 €

Uzavretie manželstva  medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280,00 €

Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 280,00 €

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti 200,00 €

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti 100,00 €

Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti 50,00 €

Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti 100,00 €