Chcem vybaviť

Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie potrebných informácií, pripravili sme pre vás sekciu rýchleho vyhľadávania najčastejších životných situácií, ktoré na našom úrade požadujete. Nájdite tému, ktorá vás zaujíma a na jednom mieste zistíte, kde, kedy a u koho svoju záležitosť vybavíte a čo k tomu budete potrebovať
Ohlasovňa pobytu na základe Zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov plnú úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov.
1. vedie evidenciu pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,
2. overuje totožnosti obyvateľa, úplnosti a správnosti ustanovených údajov a platnosti predkladaných dokladov,
3. poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom štátnej a verejnej správy, právnickým a fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
4. poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
5. vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,
6. zabezpečuje a dodržiava bezpečnosť ochrany osobných údajov a evidencie pobytu,
7. plnení oznamovaciu povinnosť a úlohy, ktoré vyplývajú z iných právnych predpisov – oznamovanie občanom prihláseným na trvalý pobyt na obec doručenie poštových zásielok zo štátnych orgánov formou zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,
8. spracováva, vedie a mesačne predkladá štatistickému úradu prehľady počtu udalostí,
9. spracováva, vedie a mesačne predkladá územnej vojenskej správe informácie o pohyby brancov.
VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom nadobúda účinnosť 01.01.2017
http://www.siemens.sk/sites/osvetlenie/osvetlenie_pc.php