A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
PhDr. Martin Fialek

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00
Mgr. Martina Fratričová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti

Mestská časť Bratislava-Rača na základe Všeobecno záväzného nariadenia č 10/2023 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača UZN č. 184/12/12/23/P zo dňa 12. decembra 2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. januára 2024, môže poskytnúť sociálnu pomoc pre občanov mestskej časti, s trvalým pobytom na území mestskej časti viac ako tri roky.

Sociálna pomoc sa priznáva oprávnenej osobe na základe podanej žiadosti a to najmä týmto občanom s veľmi nízkymi príjmami: dôchodcom, invalidným občanom, nezamestnaným, mladým dospelým po ukončení pobytu v CDR, tehotným ženám s veľmi nízkym príjmom ako aj prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody.

Pri posudzovaní sa zohľadňuje príjem žiadateľa resp. spoločne posudzovaných osôb, prípadne ďalšie znevýhodňujúce okolnosti ako je zdravotné znevýhodnenie preukázateľné preukazom občana s TZP a pod. tieto sa objasňujú pri osobnom stretnutí so žiadateľom v jeho prirodzenom prostredí.

PhDr. Martin Fialek – posudzovanie pre rodiny s deťmi
Mgr. Martina Fratričová – posudzovanie pre jednotlivcov

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci“ .

Žiadosti sú k dispozícii aj na oddelení pre sociálne veci a na prvom kontakte. Odporúčame, aby žiadateľ, predtým ako si podá žiadosť do podateľne, využil možnosť sociálneho poradenstva s referentom oddelenia pre sociálne veci. Následne bude žiadosť spracovaná. Na základe podanej žiadosti sa vykonáva sociálne šetrenie v mieste bydliska žiadateľa. Návrh na priznanie finančnej výpomoci predkladá referent oddelenia pre sociálne veci iba pri splnení podmienok určených VZN.

Priznanú peňažnú výpomoc  si žiadateľ preberie osobne v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.