A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Správca amfiteátra
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Rastislav Barkol
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
Ingrid Gembická
referent evidencie majetku
Peter Gembický
správca ubytovne
Ing. Michal Gumenický
projektový manažér
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku
Dagmar Kadličeková
referent správy budov
Rudolf Kimlička
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ing. Miroslav Miklovič
projektový manažér stavebných investícií
Vladimíra Mikušiaková, MBA
referát súpisných čísel a registra adries
Správca NKD
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ľudmila Peklová
správkyňa KS Žarnovická
Jiří Šrot
pomocný správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ing. Vieroslava Štrbáková
vedúca oddelenia
Ing. Juraj Voleský
projektový manažér stavebných investícií
Martin Zajaček
manažér referátu správy budov
Henrieta Záleská
správkyňa KS Impulz
Andrea Zubalová
Referent nebytových priestorov

Správa a údržba budov:
1. zabezpečuje riadny technický stav budov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti ako aj budov
prenajatých pre činnosť mestskej časti, príp. v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
(ďalej spoločne len ako „budovy“),
2. vyhodnocuje energetickú hospodárnosť budov, pripravuje podklady pre obstarávanie dodávok
energií, zabezpečuje analýzy hospodárenia s energiami v budovách a kontroluje ich využívanie,
3. zabezpečuje v budovách opravy, odstraňovanie závad a porúch a bežnú údržbu, ktoré je možné
zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
4. zabezpečuje v budovách dodávateľským spôsobom také opravy, odstraňovanie závad a porúch a
bežnú údržbu, ktoré nie je možné zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
5. zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo
zdvíhacích zariadení v budovách a zabezpečuje odstraňovanie takto zistených závad,
6. zabezpečuje prevádzkyschopný stav CO krytov,
7. vykonáva alebo dodávateľským spôsobom zabezpečuje v budovách čistiace a upratovacie práce,
8. zabezpečuje modernizáciu a rekonštrukciu domového a bytového fondu, a nebytových priestorov,
9. pripravuje miestnosti na zasadanie miestneho zastupiteľstva a ostatné verejné zasadnutia,
10.zabezpečuje úlohy správcu budov v určených objektoch vo vlastníctve, správe alebo v nájme
mestskej časti,
11.v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje prevoz hnuteľných vecí pre potreby miestneho úradu a jeho
pracovísk,
12.v rámci svojej pôsobnosti komunikuje so správcovskými spoločnosťami bytových domov, v ktorých
má mestská časť byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo správe mestskej časti,
13.vedie evidenciu nájomných obecných bytov, zabezpečuje preberanie a odovzdávanie bytov
nájomníkom v spolupráci s odd. sociálnych vecí a v prípade potreby zabezpečí prepis energií,
14.vedie evidenciu opráv a údržby v nájomných obecných bytoch a zabezpečuje ich riešenie,
15.rozúčtováva náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, zabezpečuje včasnosť
a správnosť zálohových úhrad za energie a správu nebytových priestorov,
16.spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s prenájmami nebytových
priestorov,
17.eviduje aktuálne uznesenia zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zúčastňuje sa
na zhromaždeniach ako zástupca vlastníka – mestskej časti Bratislava – Rača s delegačným právom
vyjadrovať sa a hlasovať v zmysle udelenej plnej moci,
18.vykonáva evidenciu, vystavovanie a kontrolu objednávok, faktúr na činnosti súvisiace so
zabezpečením správy a údržby budov,
19.zabezpečuje kontrolu a evidenciu prevádzky služobných osobných motorových vozidiel, kontroluje
a sleduje knihy jázd zodpovedných pracovníkov za motorové vozidlá,

20.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel.
21.spracúva záväzné stanoviská starostu mestskej časti ku stavbám predajných stánkov, vedie evidenciu
predajných stánkov na území mestskej časti,
22.vykonáva prenájom predajných stolov tržnice mestskej časti a stánkov v tržnici mestskej časti,
uzatvára k nim nájomné zmluvy a dohliada na ich didržiavanie,
23.pripravuje podklady na uskutočnenie priestupkového konania v prípadoch, ak sa predajné stánky
užívajú bez povolenia alebo v rozpore s ním,
24.spracúva a vedie agendu týkajúcu sa prevádzkového času jednotlivých typov prevádzok
25.zabezpečuje vedenie ústrednej evidencie zmlúv uzatvorených mestskou časťou,
26.zabezpečuje evidenciu pečiatok používaných v úradnej činnosti mestskej časti,
27.zabezpečuje poistenie budov a služobných motorových vozidiel, sleduje platnosť a nároky z
poistných zmlúv,
28.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel,
29.vedie agendu Dobrovoľného hasičského zboru obce,
30.zabezpečuje technicky a materiálne kultúrno-spoločenské akcie organizované mestskou časťou
(hody, vinobranie, vianočné trhy).
Správa kultúrnych stredísk: Nemecký kultúrny dom, KS Impulz, KS Žarnovická, Krasňanská beseda,
amfiteáter
1. zabezpečuje prevádzky a činnosti kultúrneho strediska,
2. zabezpečuje hospodárne využívanie priestorov kultúrneho strediska podujatiami a krátkodobým
prenájmom priestorov,
3. vedie evidenciu prenájmov a podujatí a koordinuje harmonogram akcií, podujatí a prenájmov
jednotlivých priestorov v kultúrnom stredisku,
4. informuje záujemcov a dojednáva krátkodobé prenájmy a výpožičky jednotlivých priestorov
v objektoch,
5. kontroluje úhrady záloh a nájomného v spolupráci s ekonomickým oddelením,
6. zabezpečuje organizačne, administratívne a technicky realizáciu podujatí v rámci pôsobnosti
prenajímateľa priestorov, resp. usporiadateľa podujatia, ak je ním mestská časť,
7. spolupracuje s usporiadateľmi podujatí, nájomcami priestorov a účastníkmi pri organizačnom
zabezpečení podujatí,
8. zabezpečuje denné upratovanie a čistenie určených priestorov a kancelárií a letnú a zimnú údržbu a
poriadok v bezprostrednom okolí kultúrnych stredísk,
9. zabezpečuje poskytovanie služieb pre podujatia a dodržuje harmonogram podujatí,
10.zabezpečuje ďalšie využitie priestorov podľa potrieb a rozhodnutí mestskej časti,
11.vedie evidenciu technického stavu objektu a predkladá návrhy na potrebné opravy, údržbu
a rekonštrukcie,
12.vedie evidenciu spotreby energií a nahlasovanie stavu meračov, vykonáva drobné údržby a opravy,
13.sprístupňuje a kontroluje priestory potrebné na činnosti nájomcov a ostatných fyzických a
právnických osôb, ktoré pôsobia alebo inak vykonávajú činnosť v spravovaných objektoch.
Ubytovňa Kadnárova ul. č. 94 a 100
1. príjem žiadostí na ubytovanie, preverenie podľa osobných dokladov a uzatváranie zmlúv na
ubytovanie na dobu určitú,
2. vedie domovú knihu a predkladá ju ku kontrole polícii,
3. prihlasuje ubytovaných na prechodný pobyt,
4. vedie knihy návštev,
5. vedie ekonomickú agendu prevádzky ubytovne – vedie agendu poplatkov za ubytovanie, kontroluje
doklady o zaplatení mesačného nájomného všetkých ubytovaných a platby nahlasuje na ekonomické
oddelenie,
6. zabezpečuje informovanie o možnostiach ubytovania a jeho podmienkach
7. dohliada na dodržiavanie ubytovacieho poriadku, štatútu ubytovne a dodržiavanie predpisov BOZP
8. riadi sa prevádzkovým poriadkom schváleným regionálnym úradom verejného zdravotníctva
hlavného mesta,
9. rieši problémových a neprispôsobivých ubytovaných (drogy, alkohol, sexuálne obťažovanie,
hygienické návyky) v prípade potreby privolá políciu, rieši mimoriadne a krízové situácie v ubytovni,
rieši konflikty medzi ubytovanými, apod.
10.zabezpečuje výmenu posteľnej bielizne a odvoz do čistiarne, dohliada na upratovanie spoločných
priestorov a drobné údržby a opravy,
11.sleduje technický stav vybavenia a navrhuje potrebu rekonštrukcií, väčších opráv a výmeny
opotrebeného vybavenia a zariadenia ubytovne,
12.zabezpečuje hygienické a čistiace prostriedky zo skladu miestneho úradu a prideľuje ich
pracovníkom upratovania,
13.riadi pracovníkov upratovania a zabezpečuje starostlivosť o kvety v ubytovni a vonkajšie kvety a
rastliny v predzáhradkách.
14.spolupracuje s políciou v prípadoch hľadaných osôb a doručovaní predvolaní ubytovaným
15.vydáva potvrdenia o prechodnom pobyte pre účely oslobodenia od poplatku za komunálny odpad,
16.rozdeľuje poštu pre ubytovaných
17.vykonáva drobné údržbárske a prevádzkové opravy, nahlasuje potrebu tých opráv, ktoré nie je možné
vykonať vo vlastnej réžii a preberá ich,
18.vedie agendu a nahlasuje spotreby energií (elektrina, voda, teplá voda, plyn) na MÚ Rača
a Teplárenskú spoločnosť,
19.spolupracuje s OZ VAGUS pri ubytovaní ich klientov v ubytovni a so sociálnym oddelením MÚ
Rača pri ubytovaní sociálnych prípadov.
Referát správy majetku, investícií a projektov
1. zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mestskej časti – asanácia, rekonštrukcia
a výstavba stavebných objektov (aj parkoviská, inžinierske siete a pod.) ,
2. navrhuje spracovanie návrhov technických riešení investičných akcií,
3. zabezpečuje podklady pre prípravu verejného obstarávania, zmluvy o dielo a objednávky na
investičné akcie,
4. zabezpečuje vypracovanie architektonických štúdií, projektovej dokumentácie pre územné konanie,
stavebné konanie, kolaudačné rozhodnutie a realizačné projekty pre investičné akcie, kontrolu
projektu, rozpočtu a výkazu výmer a zabezpečuje prípadné zmeny vyvolané počas realizácie,
5. zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku konaniam v súlade so stavebným
zákonom, podklady pre stavebné a kolaudačné rozhodnutia stavieb mestskej časti na stavby
investičnej výstavby mestskej časti,
6. vykonáva stavebný a technický dozor na stavbách VIV, protokolárne odovzdanie staveniska a
prevzatie diela,
7. zabezpečuje odborné posudky špecialistov,
8. zabezpečuje ponuky od dodávateľov na stavby VIV,
9. pripravuje podklady pre výberové konania na dodávateľov štúdií, projektov pre stavebné povolenie,
dodávateľov stavieb a stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
10.pripravuje podklady a následné monitorovacie správy k projektom financovaným z eurofondov,
11.zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia objednávok, zmlúv a kontrolu faktúr v súvislosti s
investičnými akciami,
12.vystavuje kvitanciu (súhlas s výmazom záložného práva) a na základe žiadostí vlastníkov bytov
zabezpečuje výmaz zaniknutého záložného práva na listoch vlastníctva v súvislosti s poskytnutými
zľavami pri odpredaji bytov do osobného vlastníctva,
13.zabezpečuje protokolárne preberanie a odovzdávanie nebytových priestorov na základe kúpnej alebo
nájomnej zmluvy,
14.vypracúva návrhy zmlúv a uzatvára nájomné zmluvy s nájomcami nebytových priestorov a
pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve, sleduje užívanie
nebytových priestorov a pozemkov podľa uzatvorených zmlúv a ich ukončenie,
15.vykonáva evidenciu a správu nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov,
ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve.
16.vybavuje požiadavky od nájomcov nebytových priestorov a pozemkov týkajúce sa uzatvorených
zmlúv, príp. nedodržania zmlúv, súhlasy so stavebnými a inými úpravami, okrem súhlasných
stanovísk stavebného úradu,
17.vydáva stanoviská mestskej časti k začatiu činnosti z majetkového hľadiska (líniové stavby),
18.vypracováva a predkladá návrhy na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
týkajúce sa prevodov, prenájmov nehnuteľného majetku a návrhy súvisiace s majetkovoprávnym
nakladaním s majetkom mestskej časti
19.vedie evidenciu a zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie majetku, ktorý podľa platnej
legislatívy prislúcha do správy alebo vlastníctva mestskej časti,
20.vypracúva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zabezpečuje a vypracúva
zápisy, zmeny, opravy v katastri nehnuteľností a v rámci svojej pôsobnosti aj ďalšie úkony, ktoré
súvisia s evidenciou v katastri nehnuteľností
21.vypracúva návrhy a uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti
alebo zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a zmluvy, ktoré podliehajú evidencii
v katastri nehnuteľností a návrhy a uzatváranie zmlúv na kúpu pozemkov a nebytových priestorov
do vlastníctva mestskej časti,
22.v spolupráci s ekonomickým oddelením sleduje úhradu platieb za predaj a prenájom nehnuteľností,
23.spracováva a pripravuje podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj nehnuteľností vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
24.pripravuje podklady pre súdne konania,
25.pripravuje podklady a organizačne zabezpečuje inventarizácie majetku, spracováva výsledky
čiastkových inventarizačných komisií pre ústrednú inventarizačnú komisiu, prípadne pre škodovú
komisiu, spracováva návrhy a podklady na vyradenie neupotrebiteľného prípadne nepoužiteľného
majetku a predkladá ich ústrednej inventarizačnej komisii a organizačne zabezpečuje likvidáciu
vyradeného majetku, prípadne jeho odpredaj,
26.vedie agendu pasportizácie za majetok mestskej časti – evidencia nehnuteľného majetku, zvereného
majetku do správy mestskej časti, majetku v nájme mestskej časti, vedie evidenciu nakladania
s týmto majetkom a k tomu príslušnú dokumentáciu,
27.vedie agendu registrovaných záhradkárskych osád, kde má mestská časť majetkový vzťah,
28.vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a ich zverejňovanie za právnické osoby
29.zverejňuje informácie o realizácii líniových stavieb na území mestskej časti,
30.zabezpečuje úhrady faktúr za energie v prenajatých nehnuteľnostiach MČ.
Súpisné čísla, register adries a registratúra:
1. vydáva potvrdenia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám na základe kolaudačných
rozhodnutí a majetkovoprávneho vzťahu k pozemku pod stavbou,
2. vydáva rozhodnutia o zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel,
3. vykonáva prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami za súpisné,
4. zakladá a archivuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa súpisných čísiel, osobitne podľa druhu stavby
(chaty, garáže, stavby určené na bývanie,…),
5. vydáva potvrdenia o určení súpisných čísiel na stavby a potvrdenia o veku stavieb v rámci dostupnej
dokumentácie,
6. zabezpečuje hlásenie o vydaných potvrdeniach o určení súpisných, orientačných, číslach a zmenách
stavieb pre hlavné mesto Bratislavu,
7. zabezpečuje evidenciu v registri adries a opravy a zmeny v registri adries (adresné body, súpisné a
orientačné čísla),
8. zabezpečuje kontrolu dodržiavania registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku zamestnancami
mestskej časti a kontrolu registratúry odovzdávanej zamestnancami,
9. zabezpečuje komunikáciu s externým dodávateľom služieb registratúry v rámci dodržiavania
podmienok zmluvy, ich úpravy, prípravy verejného obstarávania na služby registratúry atď.