A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Správca amfiteátra
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Rastislav Barkol
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
Bc. Miroslav Bujalka
Vedúci odd. hospodárskej správy
Ingrid Gembická
referent evidencie majetku
Peter Gembický
správca ubytovne
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku
Rudolf Kimlička
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ing. Marta Knapová
projektová manažérka stavebných investícií
Ing. Miroslav Miklovič
projektový manažér stavebných investícií
Vladimíra Mikušiaková, MBA
referát súpisných čísel a registra adries
Správca NKD
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ľudmila Peklová
správkyňa KS Žarnovická
Jiří Šrot
pomocný správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ján Tausberík
Referent správy a údržby majetku
Ing. Juraj Voleský
projektový manažér stavebných investícií
Martin Zajaček
manažér referátu správy budov
Henrieta Záleská
správkyňa KS Impulz

Správa a údržba budov:
1. zabezpečuje riadny technický stav budov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti ako aj budov
prenajatých pre činnosť mestskej časti, príp. v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
(ďalej spoločne len ako „budovy“),
2. vyhodnocuje energetickú hospodárnosť budov, pripravuje podklady pre obstarávanie dodávok
energií, zabezpečuje analýzy hospodárenia s energiami v budovách a kontroluje ich využívanie,
3. zabezpečuje v budovách opravy, odstraňovanie závad a porúch a bežnú údržbu, ktoré je možné
zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
4. zabezpečuje v budovách dodávateľským spôsobom také opravy, odstraňovanie závad a porúch a
bežnú údržbu, ktoré nie je možné zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
5. zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo
zdvíhacích zariadení v budovách a zabezpečuje odstraňovanie takto zistených závad,
6. zabezpečuje prevádzkyschopný stav CO krytov,
7. vykonáva alebo dodávateľským spôsobom zabezpečuje v budovách čistiace a upratovacie práce,
8. zabezpečuje modernizáciu a rekonštrukciu domového a bytového fondu, a nebytových priestorov,
9. pripravuje miestnosti na zasadanie miestneho zastupiteľstva a ostatné verejné zasadnutia,
10.zabezpečuje úlohy správcu budov v určených objektoch vo vlastníctve, správe alebo v nájme
mestskej časti,
11.v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje prevoz hnuteľných vecí pre potreby miestneho úradu a jeho
pracovísk,
12.v rámci svojej pôsobnosti komunikuje so správcovskými spoločnosťami bytových domov, v ktorých
má mestská časť byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo správe mestskej časti,
13.vedie evidenciu nájomných obecných bytov, zabezpečuje preberanie a odovzdávanie bytov
nájomníkom v spolupráci s odd. sociálnych vecí a v prípade potreby zabezpečí prepis energií,
14.vedie evidenciu opráv a údržby v nájomných obecných bytoch a zabezpečuje ich riešenie,
15.rozúčtováva náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, zabezpečuje včasnosť
a správnosť zálohových úhrad za energie a správu nebytových priestorov,
16.spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s prenájmami nebytových
priestorov,
17.eviduje aktuálne uznesenia zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zúčastňuje sa
na zhromaždeniach ako zástupca vlastníka – mestskej časti Bratislava – Rača s delegačným právom
vyjadrovať sa a hlasovať v zmysle udelenej plnej moci,
18.vykonáva evidenciu, vystavovanie a kontrolu objednávok, faktúr na činnosti súvisiace so
zabezpečením správy a údržby budov,
19.zabezpečuje kontrolu a evidenciu prevádzky služobných osobných motorových vozidiel, kontroluje
a sleduje knihy jázd zodpovedných pracovníkov za motorové vozidlá,

20.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel.
21.spracúva záväzné stanoviská starostu mestskej časti ku stavbám predajných stánkov, vedie evidenciu
predajných stánkov na území mestskej časti,
22.vykonáva prenájom predajných stolov tržnice mestskej časti a stánkov v tržnici mestskej časti,
uzatvára k nim nájomné zmluvy a dohliada na ich didržiavanie,
23.pripravuje podklady na uskutočnenie priestupkového konania v prípadoch, ak sa predajné stánky
užívajú bez povolenia alebo v rozpore s ním,
24.spracúva a vedie agendu týkajúcu sa prevádzkového času jednotlivých typov prevádzok
25.zabezpečuje vedenie ústrednej evidencie zmlúv uzatvorených mestskou časťou,
26.zabezpečuje evidenciu pečiatok používaných v úradnej činnosti mestskej časti,
27.zabezpečuje poistenie budov a služobných motorových vozidiel, sleduje platnosť a nároky z
poistných zmlúv,
28.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel,
29.vedie agendu Dobrovoľného hasičského zboru obce,
30.zabezpečuje technicky a materiálne kultúrno-spoločenské akcie organizované mestskou časťou
(hody, vinobranie, vianočné trhy).
Správa kultúrnych stredísk: Nemecký kultúrny dom, KS Impulz, KS Žarnovická, Krasňanská beseda,
amfiteáter
1. zabezpečuje prevádzky a činnosti kultúrneho strediska,
2. zabezpečuje hospodárne využívanie priestorov kultúrneho strediska podujatiami a krátkodobým
prenájmom priestorov,
3. vedie evidenciu prenájmov a podujatí a koordinuje harmonogram akcií, podujatí a prenájmov
jednotlivých priestorov v kultúrnom stredisku,
4. informuje záujemcov a dojednáva krátkodobé prenájmy a výpožičky jednotlivých priestorov
v objektoch,
5. kontroluje úhrady záloh a nájomného v spolupráci s ekonomickým oddelením,
6. zabezpečuje organizačne, administratívne a technicky realizáciu podujatí v rámci pôsobnosti
prenajímateľa priestorov, resp. usporiadateľa podujatia, ak je ním mestská časť,
7. spolupracuje s usporiadateľmi podujatí, nájomcami priestorov a účastníkmi pri organizačnom
zabezpečení podujatí,
8. zabezpečuje denné upratovanie a čistenie určených priestorov a kancelárií a letnú a zimnú údržbu a
poriadok v bezprostrednom okolí kultúrnych stredísk,
9. zabezpečuje poskytovanie služieb pre podujatia a dodržuje harmonogram podujatí,
10.zabezpečuje ďalšie využitie priestorov podľa potrieb a rozhodnutí mestskej časti,
11.vedie evidenciu technického stavu objektu a predkladá návrhy na potrebné opravy, údržbu
a rekonštrukcie,
12.vedie evidenciu spotreby energií a nahlasovanie stavu meračov, vykonáva drobné údržby a opravy,
13.sprístupňuje a kontroluje priestory potrebné na činnosti nájomcov a ostatných fyzických a
právnických osôb, ktoré pôsobia alebo inak vykonávajú činnosť v spravovaných objektoch.
Ubytovňa Kadnárova ul. č. 94 a 100
1. príjem žiadostí na ubytovanie, preverenie podľa osobných dokladov a uzatváranie zmlúv na
ubytovanie na dobu určitú,
2. vedie domovú knihu a predkladá ju ku kontrole polícii,
3. prihlasuje ubytovaných na prechodný pobyt,
4. vedie knihy návštev,
5. vedie ekonomickú agendu prevádzky ubytovne – vedie agendu poplatkov za ubytovanie, kontroluje
doklady o zaplatení mesačného nájomného všetkých ubytovaných a platby nahlasuje na ekonomické
oddelenie,
6. zabezpečuje informovanie o možnostiach ubytovania a jeho podmienkach
7. dohliada na dodržiavanie ubytovacieho poriadku, štatútu ubytovne a dodržiavanie predpisov BOZP
8. riadi sa prevádzkovým poriadkom schváleným regionálnym úradom verejného zdravotníctva
hlavného mesta,
9. rieši problémových a neprispôsobivých ubytovaných (drogy, alkohol, sexuálne obťažovanie,
hygienické návyky) v prípade potreby privolá políciu, rieši mimoriadne a krízové situácie v ubytovni,
rieši konflikty medzi ubytovanými, apod.
10.zabezpečuje výmenu posteľnej bielizne a odvoz do čistiarne, dohliada na upratovanie spoločných
priestorov a drobné údržby a opravy,
11.sleduje technický stav vybavenia a navrhuje potrebu rekonštrukcií, väčších opráv a výmeny
opotrebeného vybavenia a zariadenia ubytovne,
12.zabezpečuje hygienické a čistiace prostriedky zo skladu miestneho úradu a prideľuje ich
pracovníkom upratovania,
13.riadi pracovníkov upratovania a zabezpečuje starostlivosť o kvety v ubytovni a vonkajšie kvety a
rastliny v predzáhradkách.
14.spolupracuje s políciou v prípadoch hľadaných osôb a doručovaní predvolaní ubytovaným
15.vydáva potvrdenia o prechodnom pobyte pre účely oslobodenia od poplatku za komunálny odpad,
16.rozdeľuje poštu pre ubytovaných
17.vykonáva drobné údržbárske a prevádzkové opravy, nahlasuje potrebu tých opráv, ktoré nie je možné
vykonať vo vlastnej réžii a preberá ich,
18.vedie agendu a nahlasuje spotreby energií (elektrina, voda, teplá voda, plyn) na MÚ Rača
a Teplárenskú spoločnosť,
19.spolupracuje s OZ VAGUS pri ubytovaní ich klientov v ubytovni a so sociálnym oddelením MÚ
Rača pri ubytovaní sociálnych prípadov.
Referát správy majetku, investícií a projektov
1. zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mestskej časti – asanácia, rekonštrukcia
a výstavba stavebných objektov (aj parkoviská, inžinierske siete a pod.) ,
2. navrhuje spracovanie návrhov technických riešení investičných akcií,
3. zabezpečuje podklady pre prípravu verejného obstarávania, zmluvy o dielo a objednávky na
investičné akcie,
4. zabezpečuje vypracovanie architektonických štúdií, projektovej dokumentácie pre územné konanie,
stavebné konanie, kolaudačné rozhodnutie a realizačné projekty pre investičné akcie, kontrolu
projektu, rozpočtu a výkazu výmer a zabezpečuje prípadné zmeny vyvolané počas realizácie,
5. zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku konaniam v súlade so stavebným
zákonom, podklady pre stavebné a kolaudačné rozhodnutia stavieb mestskej časti na stavby
investičnej výstavby mestskej časti,
6. vykonáva stavebný a technický dozor na stavbách VIV, protokolárne odovzdanie staveniska a
prevzatie diela,
7. zabezpečuje odborné posudky špecialistov,
8. zabezpečuje ponuky od dodávateľov na stavby VIV,
9. pripravuje podklady pre výberové konania na dodávateľov štúdií, projektov pre stavebné povolenie,
dodávateľov stavieb a stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
10.pripravuje podklady a následné monitorovacie správy k projektom financovaným z eurofondov,
11.zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia objednávok, zmlúv a kontrolu faktúr v súvislosti s
investičnými akciami,
12.vystavuje kvitanciu (súhlas s výmazom záložného práva) a na základe žiadostí vlastníkov bytov
zabezpečuje výmaz zaniknutého záložného práva na listoch vlastníctva v súvislosti s poskytnutými
zľavami pri odpredaji bytov do osobného vlastníctva,
13.zabezpečuje protokolárne preberanie a odovzdávanie nebytových priestorov na základe kúpnej alebo
nájomnej zmluvy,
14.vypracúva návrhy zmlúv a uzatvára nájomné zmluvy s nájomcami nebytových priestorov a
pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve, sleduje užívanie
nebytových priestorov a pozemkov podľa uzatvorených zmlúv a ich ukončenie,
15.vykonáva evidenciu a správu nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov,
ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve.
16.vybavuje požiadavky od nájomcov nebytových priestorov a pozemkov týkajúce sa uzatvorených
zmlúv, príp. nedodržania zmlúv, súhlasy so stavebnými a inými úpravami, okrem súhlasných
stanovísk stavebného úradu,
17.vydáva stanoviská mestskej časti k začatiu činnosti z majetkového hľadiska (líniové stavby),
18.vypracováva a predkladá návrhy na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
týkajúce sa prevodov, prenájmov nehnuteľného majetku a návrhy súvisiace s majetkovoprávnym
nakladaním s majetkom mestskej časti
19.vedie evidenciu a zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie majetku, ktorý podľa platnej
legislatívy prislúcha do správy alebo vlastníctva mestskej časti,
20.vypracúva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zabezpečuje a vypracúva
zápisy, zmeny, opravy v katastri nehnuteľností a v rámci svojej pôsobnosti aj ďalšie úkony, ktoré
súvisia s evidenciou v katastri nehnuteľností
21.vypracúva návrhy a uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti
alebo zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a zmluvy, ktoré podliehajú evidencii
v katastri nehnuteľností a návrhy a uzatváranie zmlúv na kúpu pozemkov a nebytových priestorov
do vlastníctva mestskej časti,
22.v spolupráci s ekonomickým oddelením sleduje úhradu platieb za predaj a prenájom nehnuteľností,
23.spracováva a pripravuje podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj nehnuteľností vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
24.pripravuje podklady pre súdne konania,
25.pripravuje podklady a organizačne zabezpečuje inventarizácie majetku, spracováva výsledky
čiastkových inventarizačných komisií pre ústrednú inventarizačnú komisiu, prípadne pre škodovú
komisiu, spracováva návrhy a podklady na vyradenie neupotrebiteľného prípadne nepoužiteľného
majetku a predkladá ich ústrednej inventarizačnej komisii a organizačne zabezpečuje likvidáciu
vyradeného majetku, prípadne jeho odpredaj,
26.vedie agendu pasportizácie za majetok mestskej časti – evidencia nehnuteľného majetku, zvereného
majetku do správy mestskej časti, majetku v nájme mestskej časti, vedie evidenciu nakladania
s týmto majetkom a k tomu príslušnú dokumentáciu,
27.vedie agendu registrovaných záhradkárskych osád, kde má mestská časť majetkový vzťah,
28.vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a ich zverejňovanie za právnické osoby
29.zverejňuje informácie o realizácii líniových stavieb na území mestskej časti,
30.zabezpečuje úhrady faktúr za energie v prenajatých nehnuteľnostiach MČ.
Súpisné čísla, register adries a registratúra:
1. vydáva potvrdenia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám na základe kolaudačných
rozhodnutí a majetkovoprávneho vzťahu k pozemku pod stavbou,
2. vydáva rozhodnutia o zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel,
3. vykonáva prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami za súpisné,
4. zakladá a archivuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa súpisných čísiel, osobitne podľa druhu stavby
(chaty, garáže, stavby určené na bývanie,…),
5. vydáva potvrdenia o určení súpisných čísiel na stavby a potvrdenia o veku stavieb v rámci dostupnej
dokumentácie,
6. zabezpečuje hlásenie o vydaných potvrdeniach o určení súpisných, orientačných, číslach a zmenách
stavieb pre hlavné mesto Bratislavu,
7. zabezpečuje evidenciu v registri adries a opravy a zmeny v registri adries (adresné body, súpisné a
orientačné čísla),
8. zabezpečuje kontrolu dodržiavania registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku zamestnancami
mestskej časti a kontrolu registratúry odovzdávanej zamestnancami,
9. zabezpečuje komunikáciu s externým dodávateľom služieb registratúry v rámci dodržiavania
podmienok zmluvy, ich úpravy, prípravy verejného obstarávania na služby registratúry atď.