A A A


Profil: 

Mgr. Michal DROTOVÁN sa narodil 21. októbra 1981 v Bratislave. Na pozíciu starostu mestskej časti Bratislava-Rača nastúpil 10. decembra 2018.

VZDELANIE:
2002-2007 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: politológia (udelený titul Mgr.)

2004-2007 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: geografia a verejná správa (udelený titul Bc.)

2008-2011 Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor: právo a medzinárodný obchod (udelený titul Bc.)

RELEVANTNÉ AKTIVITY:
– deväťmesačná stáž v NR SR od 03.10.2005 do 26.05.2006 vo Výbore pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a média (od 10/05 do 01/06) a v Parlamentnom inštitúte v oddelení analýz (od 02/06 do 05/06)
– trojmesačné pracovno-študijné pobyty: Golanské výšiny -Izrael (2000), New York City – U.S.A. (2003), Dublin – Írsko (2004), Londýn- Veľká Británia (2005)
– práca v mimovládnom sektore: Slovenský skauting (1990-1999), Občiansko-demokratická mládež (2003-4), Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (2004-6), Amnesty International na Slovensku (2004-7), Mensa Slovensko (od 2008)

KONTAKT:
webová stránka: www.drotovan.sk
FB: www.facebook.com/michal.drotovan
e-mail: michal.drotovan@raca.sk

Majetkové priznanie

ZAMESTNANIA:

od 10.12.2018 Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača

12/2017-11/2022 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, pozícia: poslanec

07/2018-01/2019 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., pozícia: člen dozornej rady

03/2015-12/2018 Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves, Bratislava

pozícia: 04/2015-08/2017 vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

07/2017-11/2018 prednosta miestneho úradu

– od 12/2017 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
pozícia: poslanec

– 12/2010-11/2018 Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača
pozícia: poslanec miestneho zastupiteľstva

– 05/2009-08/2015 Political Consulting, s.r.o., Bratislava
pozícia: vlastník (do 01/2011 aj konateľ)

– 06/2012-01/2015 Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Bratislava
pozícia: vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty

– 01/2011-05/2012 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Bratislava
pozícia: prednosta úradu

– 08/2009-07/2010 Opteam Finland, s.r.o., Bratislava
pozícia: HR Coordinator

– 06/2007-04/2010 P&Bert Management Consulting Group Slovakia, s.r.o., Bratislava
pozícia: HR Consultant

– 07/2006-04/2007 Tempo s.r.o., vysunuté pracovisko Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
pozícia: personalista pre Volkswagen Slovakia, a.s.

​Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom 5 chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
c) vykonáva správu mestskej časti,
d) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu,
e) podpisuje dohody, zmluvy, pracovnoprávne zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti.

Starosta rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré sú mu vyhradené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Starosta priamo riadi:
a) prednostu,
b) vedúceho kancelárie starostu,
c) vedúceho stavebného úradu,
d) vedúceho oddelenia územného plánovania.