A A A
Názov Dátum Platnosť
Úplné znenie VZN č. 7/2022 z 27.09.2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 7/2024 11.04.2024 Aktuálne
VZN č. 7/2024, ktorým sa mení VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača 11.04.2024 Aktuálne
VZN č. 6-2024, ktorým sa mení VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 01.03.2024 Aktuálne
VZN č. 5-2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním 21.02.2024 Aktuálne
VZN č. 4-2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 21.02.2024 Aktuálne
VZN č. 3-2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole 01.03.2024 Aktuálne
VZN č. 2-2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1-2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa 21.02.2024 Aktuálne
VZN č. 1-2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5-2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 21.02.2024 Aktuálne
úz VZN č. 5-2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 21.02.2024 Aktuálne
úz VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 01.03.2024 Aktuálne