A A A
Názov Dátum Platnosť
Úplné znenie VZN č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení VZN č. 8/2022 a 3/2022 01.03.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2023 zo 14.02.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 01.03.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2023 zo 14.02.2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane 01.03.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018, č. 1/2019, č. 12/2020 a č. 1/2023 01.02.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2023 zo 17. januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 01.02.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 5/2021 z 28. septembra 2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022 01.02.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 6/2022 z 03.05.2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v znení VZN č. 10/2022 01.01.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2022 zo dňa 15.12.2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 01.01.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2022 zo dňa 15.12.2022, ktorým sa mení VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 01.01.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2022 zo dňa 27.09.2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 12.10.2022 Aktuálne