A A A

Nebytové priestory môžu byť prenajímané, alebo predávané v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ak sa jedná o nehnuteľný majetok zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rača a to na základe:

1, obchodnej verejnej súťaže
2, dobrovoľnou dražbou
3, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu

Žiadosť o prenájom, resp. predaj nebytových priestorov si môže podať fyzická, alebo právnická osoba, pričom v žiadosti je potrebné uviesť presnú identifikáciu nehnuteľnosti, účel prenájmu, alebo dôvod predaja.
Cena za prenájom je stanovená podľa objektu, v ktorom sa priestory nachádzajú, resp. je stanovená ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorú schvaľuje miestne zastupiteľstvo uznesením.

V prípade predaja nebytového priestoru je cena stanovená vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu ( znalecký posudok ).

Platný občiansky preukaz