A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Dočasné zastupovanie

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00


Čo znamená opatrovateľská služba?

Opatrovateľská služba je terénnou formou sociálnej služby, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii s ťažkým zdravotným postihnutím či nepriaznivým zdravotným stavom.

Osoba musí byť odkázaná na pomoc inej osoby podľa prílohy č. 3 a prílohy 4 časti II a III zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a poskytuje sa v jej domácom prostredí. 

Opatrovateľská služba poskytuje pomoc pri:

– úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie, pomoc pri obliekaní, sprievod pri chôdzi,  polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi a ich obsluhovaní, dodržiavanie liečebného režimu…)

– starostlivosti o domácnosť (nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie a žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti.)

– základných sociálnych aktivitách: sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí, záujmových činnostiach

Opatrovateľská služba je poskytovaná odkázanej osobe na území Mestskej časti Bratislava-Rača len počas pracovných dní, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v jej domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu a po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

Kto priamo vykonáva opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov?

Výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyne Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.

Komu nemožno túto službu poskytnúť?

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Na oddelení pre sociálne veci si môžete vyzdvihnúť potrebné tlačivá alebo si ich môžete stiahnuť v sekcii tlačivá na stiahnutie.

Pred podaním žiadosti môžete využiť možnosť poradenského stretnutia s referentom pre opatrovateľskú službu. Žiadosť s prílohami sa podáva na prvý kontakt miestneho úradu , prípadne do schránky na budove alebo zaslať poštou na adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.

Prílohou žiadosti sú:

–  posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

originál právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu terénnou formou, formou domácej opatrovateľskej služby,

–  kópiu posledného rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku

overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby,

– zoznam úkonov opatrovateľskej služby

Pred zahájením opatrovateľskej služby uskutočníme poradenské stretnutie s rodinnými príslušníkmi v domácnosti žiadateľa/žiadateľky.

Za poskytované sociálne služby opatrovateľskou službou hradí občan poplatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2018 z 26. júna 2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 a Prílohy č. 1 k nariadeniu č. 3/2017 – Suma úhrady za úkony.

Jedálny lístok – Opatrovateľská služba – nájdete TU. ( https://www.raca.sk/miestny-urad/jedalny-listok/ )