A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Barbora Gajdošová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru.

Rybárske lístky v mestskej časti Bratislava – Rača vydáva miestny úrad – oddelenie životného prostredia
a to v súlade so:

•    zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
•    zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

•    Rybársky lístok sa vydáva na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony
•    Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení  správneho poplatku, ktorý môže zaplatiť v pokladni miestneho úradu.
•    Pri vydávaní rybárskeho lístku nie je potrebné aby ste boli prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v mestskej  časti  Bratislava – Rača
•    Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku
Názov Cena
Rybársky lístok – trojročný 25,00 €
Rybársky lístok – ročný 10,00 €
Rybársky lístok – mesačný 5,00 €
Rybársky lístok – týždenný 3,00 €