A A A

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je správcom dane z nehnuteľností od 1. januára 2005 hlavné mesto SR Bratislava, nie jednotlivé mestské časti.
Všetky podania a dotazy vo veci dane z nehnuteľností je potrebné adresovať na príslušné pracovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Blagoevovej ulici č. 9.

Telefón:
pevná linka: +421 259 356 900
pevná linka: +421 259 356 901
pevná linka: +421 259 356 954
fax: +421 259 356 971

E-mail:
omdp@bratislava.sk
dane@bratislava.sk

Návštevná doba:
Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 (Úradné hodiny pre stránky: daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 (Úradné hodiny pre stránky: daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55

Bližšie informácie o správe dane z nehnuteľností sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu.