A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Mgr. Romana Bielovičová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
PhDr. Martin Fialek
referent terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Mgr. Martina Fratričová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Mgr. Mária Gaálová
vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2
Mgr. Helena Krovinová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Mgr. Mária Pallová
Denný stacionár pre seniorov Plickova 18, 831 06 Bratislava - Vedúca
Mgr. Hana Štetinová
vedúca oddelenia pre sociálne veci
Dočasné zastupovanie
referát opatrovateľskej služby - koordinátorka

Náplň pracovných činností útvaru

Náplň pracovných činností útvaru
Vo vlastnej pôsobnosti:
 vedie evidenciu nájomných obecných bytov,
 vedie evidenciu opráv a údržby v nájomných obecných bytoch, následne riešenie v spolupráci s oddelením vnútornej správy a správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva,
 v súčinnosti s ekonomickým oddelením a právnym referátom sa podieľa na riešení neplatičov nájomných bytov,
 eviduje zriadené a uvoľnené nájomné obecné byty,
 sleduje a navrhuje opatrenia voči protiprávne obsadeným obecným bytom v súčinnosti s právnym referátom,
 dáva podnety na začatie súdnych konaní, návrhy na výkony rozhodnutia a exekučné konania na právny referát,
 vypracováva podklady na vypracovanie nájomných zmlúv a sleduje užívanie bytov podľa uzatvorených zmlúv,
 zabezpečuje preberanie a odovzdávanie bytov,
 pripravuje podklady pre komisie miestneho zastupiteľstva, miestnu radu a miestne zastupiteľstvo,
 zabezpečuje poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre rodiny s deťmi, pre starých občanov, nezamestnaných,
 pred priznaním dávok uskutočňuje šetrenie priamo v rodine odkázaného,
 v spolupráci so zdravotnými strediskami, školami a predškolskými zariadeniami vyhľadáva sociálne odkázané rodiny s deťmi a znevýhodnené deti, sociálne odkázaných občanov,
 poskytuje dotácie na stravu a školské potreby v zmysle platných právnych predpisov,
 oznamuje súdu skutočnosti potrebné pre rozhodovanie vo výchove a výžive maloletých detí,
 spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom,
 vykonáva poradenstvo pri riešení sociálnych problémov,
 zabezpečuje spoločné stravovanie starých občanov a príspevok na spoločné stravovanie,
 vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc,
 organizuje kultúrno – spoločenský život starých občanov,
 koordinuje projekt „Aktivácia nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“ v spolupráci s oddelením životného prostredia,
 realizuje uvítanie detí do života,
 realizuje kultúrno-spoločenský život sociálne odkázaných rodín,
 vykonáva agendu umiestňovania detí do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti,
 zabezpečuje dezinfekciu hračiek a zariadenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti,
 zabezpečuje osobnú hygienu detí, posteľnej bielizne a čistotu detského ošatenia počas prevádzky zariadenia starostlivosti o detí do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti,
 zostavuje denný program detí a zamestnanie detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti,
 vedú evidenciu umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti,
 zabezpečuje poskytnutie opatrovateľskej služby pre občanov mestskej časti,
 vedie písomnú agendu o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu,
 organizuje súčinnosť s inými poskytovateľmi opatrovateľskej služby,
 zabezpečuje rozvoz stravy do domácností,
 pripravuje podklady na rozhodnutie o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla,
 zabezpečuje evidenciu a koordináciu opatrovateliek, evidenciu dochádzky a spracovanie podkladov pre mzdy,
 vypracováva a uzatvára zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári v zmysle platných právnych predpisov,
 vedie písomnú agendu o klientoch v dennom stacionári,
 vedie agendu o poskytovaní sociálnej služby a jej platbách za poskytnutú sociálnu službu,
 zostavuje denný program pre seniorov v dennom stacionári,
 vytvára podmienky pre klientov denného stacionára na výkon rôznych terapií, činností a rôznych aktivít (biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, aromaterapia, pohybová a pamäťová rehabilitácia, relaxačné činnosti),
 pripravuje a realizuje záujmovú činnosť v dennom stacionári (zabezpečenie materiálno-technického vybavenia),
 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 poskytuje sociálne poradenstvo klientom denného stacionára a aj ich rodinným príslušníkom,
 zabezpečuje stravovanie pre klientov denného stacionára,
 vykonáva sociálne šetrenie v rodinách,
 vykonáva prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie sociálnej situácie pre fyzické osoby, rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, pre seniorov a ich opatrovateľov v rodine, pre ľudí bez domova a pre drogovo závislých,
 poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby, poskytuje poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov a pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb (šatstvo, potraviny, bývanie), poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, hľadanie kontaktov na internete),
 vykonáva krízovú intervenciu v ťažkých životných situáciách nadväzovaním kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami,
 navrhuje riešenie krízovej sociálnej situácie po dohode s klientom a navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému,
 poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným odborníkom a inštitúciám,
 mapuje lokalitu, mapuje prostredie – vytvára sociálnu mapu, zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte,
 spolupracuje s inštitúciami –  lekárskymi pracoviskami (všeobecný lekár, nemocnice), Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny (dávky v hmotnej núdzi, preukazy ZŤP), sociálnou poisťovňou (dôchodky, sociálne dávky), políciou (štátna, obecná), súdmi, exekútorskými úradmi (dohody o splátkovom kalendári), poštou (asistovanie pri vydávaní listových zásielok a vyplácaní dôchodkov) a zdravotnou poisťovňou.V prenesenej pôsobnosti na základe Štatútu hl. mesta SR Bratislava vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb,
 vytvára podmienky na podporu komunitného plánu,
 rozhoduje v konaniach o:
a) odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu,
b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
c) odkázanosti na sociálnu službu uvedené v písmene a) po zmene stupňa odkázanosti,
d) povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 vedie evidenciu
a) posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) rozhodnutí podľa bodu 3 písm. a),
c) prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
 uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby,
 poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
 zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
 vykonáva funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku,
 na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu opatrovníka obmedzenému spôsobilosti na právne úkony.
Názov súboru Veľkosť Akcia
ziadost-o-poskytnutie-prispevku-na-stravu 189 KB Stiahnuť .pdf
ziadost_fp-viacdetnym-rodinam_2022 75 KB Stiahnuť .doc
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci 83 KB Stiahnuť .doc
vzn-c-6-2022-o-poskytovani-financneho-prispevku-viacdetnym-rodinam-a-rodinam-so-zdravotne-znevyhodnenym-dietatom 164 KB Stiahnuť .pdf
ziadost_jfp-pri-narodeni-dietata_2021 66 KB Stiahnuť .doc
ziadost_jfp-pri-narodeni-dietata_2021 129 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-poskytnutie-jednorazoveho-financneho-prispevku-pri-narodeni-dietata 129 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-opatovne-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu (1) 207 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu 206 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-opatovne-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu 72 KB Stiahnuť .doc
ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu (1) 70 KB Stiahnuť .doc
ziadost-o-prijatie-do-zariadenia-starostlivosti-o-deti-2022 97 KB Stiahnuť .pdf
vzn-c-012006-hlavneho-mesta-bratislavy-o-najme-bytov 123 KB Stiahnuť .pdf
vzn-c-012020-o-najme-bytov 173 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-predlzenie-doby-najmu-k-obecnemu-najomnemu-bytu 154 KB Stiahnuť .pdf
aktualizacia-ziadosti-o-najom-obecneho-bytu 210 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-najom-obecneho-bytu 219 KB Stiahnuť .pdf
prihlaska-vyrocie-sobasa-slavnost-jubilanti 247 KB Stiahnuť .pdf
prihlaska-jubilanti-slavnost-jubilanti 234 KB Stiahnuť .pdf
suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov 78 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-spolocne-stravovanie 188 KB Stiahnuť .pdf
vzn-c-032020-o-poskytovani-financneho-prispevku-na-zabezpecenie-stravovania-dochodcov 166 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-uzatvorenie-zmluvy-na-domacu-opatrovatelsku-sluzbu-a-denny-stacionar 121 KB Stiahnuť .pdf
vyhlasenie-o-majetku-fyzickej-osoby-na-ucely-platenia-uhrady-za-socialnu-sluzbu_n 74 KB Stiahnuť .pdf
lekarsky-nalez-na-ucely-posudenia-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu 130 KB Stiahnuť .pdf
ubytovaci-poriadok 160 KB Stiahnuť .pdf
statut-ubytovne 218 KB Stiahnuť .pdf
VZN-c.-10-2023-o-poskytovani-socialnej-pomoci-obyvatelom-mestskej-casti-Bratislava-Raca 167 KB Stiahnuť .pdf