A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Mária Gaálová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00


Zariadenie starostlivosti o deti
 do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie starostlivosti o deti“), predtým detské jasle sídli v objekte Materskej školy na Tbiliskej č. 2, Bratislava. Poskytujeme sociálnu službu počas pracovného dňa ambulantnou formou. Starostlivosť o deti manažuje odborný zamestnanec – magister sociálnej práce, vykonáva ju 5 opatrovateliek detí o prostredie sa starajú 2 upratovačky.

Služba sa uzatvára s deťmi do troch rokov a poskytuje sa deťom, ktoré daný rok dosiahli vek troch rokov až do 31.augusta.  Naše zariadenie má kapacitu 20 detí.

Prevádzka zariadenia – denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 17:00 hod.

V zariadení starostlivosti o deti sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – ak sa rodič, ktorý doteraz poskytoval dieťaťu celodennú starostlivosť pripravuje na povolanie štúdiom alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo už vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú :

 1. bežné úkony starostlivosti o dieťa
 2. stravovanie
 3. výchova

 

V zariadení starostlivosti o deti sú dve triedy – Včeličky a Žabky. V triedach sú deti vekovo premiešané, aby sa mladšie deti  inšpirovali staršími a tieto si rozvíjali empatiu k mladším.

Starostlivosť je orientovaná na rozvoj hygienických návykov, sebaobslužných návykov a stravovacích návykov detí. Uplatňujeme hravý režim dňa. Poskytujeme výchovnú starostlivosť pre všestranný harmonický rozvoj detí – uplatňujeme prvky telesnej, pracovnej, výtvarnej, hudobnej, mravnej, estetickej výchovy, dbáme na rozvoj rozumových schopností detí.

Našim najväčším cieľom je vytvoriť detičkám také prostredie, v ktorom sa cítia príjemne. Dohliadame na to, aby sa k nám radi denne vracali s úsmevom. O ich pohodlie a bezpečie sa starajú naše opatrovateľky detí, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a deti ich majú veľmi radi. Pomáhame im objavovať a spoznávať okolitý svet, učíme ich formou hier a lásky dôverovať iným ľuďom, pomáhame im začleniť sa do kolektívu a spoznávať nových kamarátov.

Ponúkame vyváženú celodennú stravu a učíme deti stravovacím návykom a spoznávaniu nových chutí a jedál. Stravu pre nás pripravujú pani kuchárky z materskej škôlky na Tbiliskej 2.

Nezabúdame ani na pitný režim a ponúkame  dostatok ovocia a zeleniny.

Podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa:

 • podanie žiadostí o umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti,
 • potvrdenie zamestnávateľa matky, otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, prípadne štúdiu alebo evidencie na úrade práce

Vedúca zariadenia starostlivosti o  deti podľa aktuálneho stavu informuje rodičov o termíne, podmienkach prijatia a nástupu dieťaťa do zariadenia.

 • Pri nástupe do zariadenia starostlivosti o deti budete potrebovať:
  • Vyplnený evidenčný list vyplnený a potvrdený odborným lekárom (detský pediater)
  • Súhlas zákonného zástupcu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do zariadenia
  • Zoznam potrebných vecí pri pobyte v zariadení

  (potrebné tlačivá dostanete po oznámení o prijatí dieťaťa do zariadenia u vedúcej zariadenia)

   

Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti Percento rozdelenia na jednotlivé činnosti Mesačná úhrada
100,00 % 320,00 €
z toho:
 1. výchova
34,00 % 108,80 €
 1. bežné úkony starostlivosti o dieťa
16,00 % 51,20 €
 1. poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – režijné náklady
50,00 % 160,00 €

 

Denná úhrada za poskytovanú starostlivosť o deti v zariadení starostlivosti o deti                   14,72 €