A A A

Miestny kontrolór plní úlohy v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zodpovedá za svoju činnosť miestnemu zastupiteľstvu.

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh mestskej časti vyplývajúcich z pôsobnosti mestskej časti, najmä kontroluje:
• zákonnosť, účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti a právami mestskej časti,
• príjmy, výdavky a finančné operácie mestskej časti,
• vybavovanie sťažností a petícií občanov,
• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
• plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako aj plnenie rozhodnutí starostu.

Miestny kontrolór:
• vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred ich schválením miestnym zastupiteľstvom,
• vypracúva správu o výsledkoch kontroly a správu o kontrolnej činnosti,
• predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti miestnemu zastupiteľstvu,
• vedie evidenciu a zabezpečuje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií obyvateľov mestskej časti,
• zabezpečuje spoluprácu so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
• postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v zmysle pravidiel ustanovených v zákone 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.

Kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra podliehajú:
• miestny úrad,
• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,
• právnické osoby v ktorých má mestská časť majetkovú účasť,
• iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci, a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom. Je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov i do iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania so zvereným i vlastným majetkom mestskej časti. Výsledky predkladá priamo miestnemu zastupiteľstvu.