Samospráva

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi miestneho zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ani výkonnú právomoc - nie sú výkonnými orgánmi.
Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249.
Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.
Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto Slovenska v roku 1991 poriadkový útvar, ktorý zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, pričom jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách, ukladá a vyberá pokuty za priestupky. Mestská polícia hlavného mesta má v súčasnosti 255 príslušníkov v piatich okrskových staniciach, na staniciach Pultu centrálnej ochrany, jazdeckej polície a kynológie, vnútroorganizačnom a ekonomickom oddelení.

Mestskí policajti sa tiež podieľajú na záchranných prácach v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, oznamujú príslušným štátnym orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia a ktorých riešenie nepatrí do ich pôsobnosti. Úlohou mestskej polície však nie je boj proti organizovanému zločinu.