Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava – Rača je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
Informácie  a dokumenty  povinne zverejňované v zmysle § 64 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uverejňované  v profile verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a po zriadení elektronického trhoviska vo verejnom profile objednávateľa na stránke Elektronického kontraktačného systému:
 
http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4111
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/1143
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava
 
IČO: 00304557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
 
Kontakt:
Ing. Štefan Borovský, tel.:  +421 2 4911 2465
Jana Bednaričová, tel.: +421 2 4911 2466
e-mail: vo@raca.sk