A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Dokončené stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.

Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona).

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
– Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
– Výkresy v dvoch vyhotoveniach v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas výstavby, ich opis a zdôvodnenie (odchýlky od územného rozhodnutia a stavebného povolenia), vyznačené v projektovej dokumentácií overenej v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním
– Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
– Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
– Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrika)
– Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu (vyjadrenie príslušného  cestného orgánu pri zmene pripojenia na  nadradený komunikačný systém…)
– Certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
– Kópia stavebného povolenia
– Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (predložiť pri ústnom konaní)
– Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu – na spevnené plochy a parkoviská 20,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám – na spevnené plochy a parkoviská            30,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane           60,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    120,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    250,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do1 000 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do10 000 000 € vrátane    530,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 €
   660,00