A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Martina Fratričová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného  príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „JFP“) poskytuje finančný príspevok schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. UZN 274/29/09/20/P zo dňa 29. septembra 2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021.

Podmienky na poskytnutie JFP pri narodení dieťaťa sú:
Oprávnenou osobou je:

 1. matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti,
 2. otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo bola vyhlásená za nezvestnú alebo dieťa bolo zverené do starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak príspevok pri narodení dieťaťa nebol predtým vyplatený a  má trvalý pobyt v mestskej časti,
 3. osoba s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu podľa osobitného zákona.
Žiadosť o poskytnutie príspevku podá oprávnená osoba uvedená v bode 1. a 2. najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Oprávnená osoba podľa bodu 3. podá žiadosť najneskôr do 12 mesiacov od vydania právoplatného rozsudku súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Po týchto termínoch budú žiadosti zamietnuté.Oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky na poskytnutie príspevku  mestská časť poskytne príspevok bezhotovostne bankovým prevodom na účet uvedený v žiadosti (do 90 dní),  prípadne hotovostne v peňažnej forme v pokladni  mestskej časti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

Občianska slávnosť “Uvítanie detí do života” býva organizovaná 2 krát do roka v mesiacoch marec-apríl a september-október. O podujatí informujeme e-mailom všetky rodiny, ktoré si podali žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa“, ktorej súčasťou je aj súhlas so spracovaním osobných údajov osobne alebo poštou doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.

K žiadosti priloží k nahliadnutiu povinné prílohy:

 1. fotokópia rodného listu dieťaťa
 2. ďalšie prílohy iba v prípade, ak žiadosť podáva iná osoba ako matka :
 • ak žiadosť podáva otec dieťaťa je potrebné doložiť aj úmrtný list matky alebo doklad o tom, že po matke bolo vyhlásené pátranie, alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca,
 • ak žiadosť podáva iná osoba je potrebné doložiť  právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.