A A A

Kontakt

Matrika
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní  nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

– osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny,
– osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona,
– poručníkovi, ak sa o dieťa stará,
– súdom ustanovenému opatrovníkovi,
– na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona,
– na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín. Legalizáciu výpisov, vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad.

Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza

Názov Cena
Vydanie výpisu z matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) 7,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3,00 €